รับบริการพบแพทย์ทางโทรศัพท์ผ่าน “Telemedicine” ทั้ง VDO Conference และโทรศัพท์ พร้อมอนุมัติจ่ายสินไหมสำหรับลูกค้า OPD ที่ป่วยโรคเรื้อรังต้องพบแพทย์หรือรับยาต่อเนื่อง ชี้ช่วยลดการเดินทาง ป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อ

นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Life Operation Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ประกอบกับการประกาศพระราชกำหนดการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน และการขอความร่วมมือในการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ของภาครัฐ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเชื้อCOVID-19

ไทยประกันชีวิตในฐานะบริษัทฯ ที่มุ่งเป็นทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions ดำเนินธุรกิจโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือ Customer Centric มีความห่วงใยผู้เอาประกันในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกัน บริษัทฯ พร้อมปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐ ในการลดการเดินทางของประชาชน จึงเพิ่มแนวทางบรรเทาความเดือดร้อน และอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เอาประกัน โดยเฉพาะผู้เอาประกันที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ต้องรับยาต่อเนื่องหรือติดตามผลการรักษา และต้องเดินทางไปพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลคู่สัญญาที่มีการดำเนินงานตามมาตรฐานและมีความพร้อมในการให้บริการ เช่น โรงพยาบาลกรุงเทพ

โรงพยาบาลนครธน และอยู่ระหว่างการดำเนินการร่วมกับโรงพยาบาลคู่สัญญาเพิ่มเติมอีกหลายแห่ง โดยบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติค่าสินไหมทดแทน สำหรับผู้เอาประกันที่มีประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยนอก หรือ OPD กับบริษัทฯ ทั้งผู้เอาประกันรายบุคคลและผู้เอาประกันกลุ่ม กรณีผู้เอาประกันรับบริการ Telemedicine หรือการรักษาผ่านเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งสามารถพูดคุยตอบโต้กันได้แบบ Real-time รวมถึงกรณีการใช้บริการตรวจรักษานอกสถานที่กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน เช่น การเจาะเลือดจากโรคเรื้อรัง การทำแผลหลังการรักษาแบบผู้ป่วยใน เป็นต้น

สำหรับผู้เอาประกันที่ได้รับการอนุมัติสินไหม ต้องเป็นผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ที่มีประวัติการรักษากับโรงพยาบาลดังกล่าวข้างต้น และเคยได้รับการอนุมัติสินไหมค่ารักษาพยาบาล

จากบริษัทฯ แล้ว รวมถึงกรณีผู้เอาประกันที่ได้รับการผ่าตัด หรือเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล แล้วต้องติดตามอาการหลังการผ่าตัด / หลังการรักษาหรือต้องทำแผลต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เอาประกันไม่ต้องเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล หรือเดินทางไปรับเงินสินไหมที่บริษัทฯ

“ผู้เอาประกันที่รับการรักษาด้วย Telemedicine โรงพยาบาลจะยืนยันตัวบุคคลของผู้เอาประกันผ่าน VDO Conference หรือมีการใช้โทรศัพท์ในการติดตามอาการ และโรงพยาบาลจะดำเนินการยื่นขออนุมัติสินไหมผ่านบริการไทยประกันชีวิตเมดิแคร์ หรือ Fax Claim ซึ่งการอนุมัติสินไหมจากการรักษาด้วยวิธีดังกล่าว บริษัทฯ จะอนุมัติการจ่ายสินไหมตามค่าใช้จ่ายจริงของโรงพยาบาล ครอบคลุมในส่วนของค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงค่าแพทย์ด้วย” นายสวัสดิ์กล่าว

บริษัทฯ ตระหนักถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เอาประกันเป็นสำคัญ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ การให้บริการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ จึงเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้เอาประกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้ หากผู้เอาประกันของบริษัทฯ

สามารถสอบถามข้อมูลสำหรับผู้เอาประกันรายบุคคล โทร.02-246-9525 และผู้เอาประกันกลุ่ม โทร.02-246-1416