นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ทช.ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย จ1 และ จ2 ผังเมืองรวมเมืองพะเยา และสาย ค ผังเมืองรวมชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา และถนนส่วนต่อเชื่อมทางเลี่ยงเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในเขตชุมชนเมืองพะเยา มีจุดเริ่มต้นโครงการฯ เชื่อมกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1021 (ไปดอกคำใต้) ที่ กม. 6+120 แนวทางมุ่งไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ไปตัดผ่านถนนอบจ.พย.ถ.10011 (บ้านสันจกปก) สิ้นสุดโครงการถนนสาย จ1 ที่ กม.7+869 และเริ่มต้นโครงการฯ ถนนสาย จ2ที่ กม. 0+000 ตัดผ่านถนนทางหลวงชนบทสาย พย.4015 (บ้านจำป่าหวาย) มีสะพานข้ามแยกเกษตรสุข (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1) จนไปสิ้นสุดโครงการฯ ที่ กม. 7+150 บรรจบกับทางหลวงหมายเลข 120 ไปอำเภอวังเหนือ

โดยก่อสร้างถนนเป็นผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (ไป-กลับ) รวม 4 ช่องจราจร ขนาดช่องจราจรละ 3.50 เมตรไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร มีเกาะกลางกว้าง 5.20 เมตร มีไฟฟ้าส่องสว่างตลอดสายทาง พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 แห่ง ถนนสาย จ1 ระยะทาง 1.749 กิโลเมตร ถนนสาย จ2, สาย ค และถนนส่วนต่อเชื่อมทางเลี่ยงเมือง ระยะทาง 7.150 กิโลเมตร รวมระยะทางตลอดสายทาง 8.899 กิโลเมตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตชุมชนเมืองพะเยา ให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจโครงข่ายของถนนตามผังเมืองรวมเมืองพะเยา รวมทั้งสอดรับกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ที่มุ่งเน้นระบบการคมนาคมขนส่งในเขตชุมชนเมือง ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว รองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 70 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างสะพานข้ามถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1) คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม 2563 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 450 ล้านบาท