นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า กรมฯ ได้จัดโครงการคัดเลือกสินค้าไทยที่มีการออกแบบดีปี 2563 หรือ รางวัล Design Excellence Award 2020 (DEmark) สนับสนุนให้นักออกแบบไทยได้มีโอกาสแสดงผลงาน ตอบสนองนโยบายด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการ ใช้โอกาสนี้พัฒนาสินค้า พัฒนาผู้ประกอบการ และเป็นการเตรียมความพร้อมเน้นสร้างความเข้มแข็งให้นักออกแบบและผู้ประกอบการไทยให้สามารถเดินหน้าได้ทันที หลังจากที่เศรษฐกิจโลกผ่านพ้นวิกฤติ และกลับมาฟิ้นตัวสู่สภาวะปกติ

โดยรางวัล DEmark จะช่วยส่งเสริมการออกแบบสินค้าของผู้ประกอบการไทย โดยใช้ตราสัญลักษณ์ DEmark เป็นเครื่องหมายรับรองผลงานที่มีความโดดเด่นด้านการออกแบบ สร้างความแตกต่างและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทย รวมถึงยกระดับสินค้าที่มีการออกแบบดีให้เป็นที่ยอมรับแพร่หลายในตลาดโลก เพื่อประโยชน์ทางการค้า และเกิดความภาคภูมิใจเป็นแบบอย่างในการพัฒนาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ของประเทศต่อไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ นักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก โดยในปีนี้คาดว่าจะมีผู้สมัครกว่า 600 รายการ และมีผลงานที่ได้รับรางวัล DEmark จำนวนมากกว่า 60 รายการ

โครงการ DEmark Award 2020 เปิดรับสมัครทั้งในรูปแบบของบริษัทและนักออกแบบอิสระ ซึ่งผู้สมัคร 1 ราย หรือ 1 บริษัท สามารถสมัครได้มากกว่า 1 ผลิตภัณฑ์ แต่ไม่เกิน 5 ผลิตภัณฑ์ และจะต้องเตรียมเอกสารการสมัครและเอกสารประกอบต่างๆ ให้ครบทุกผลิตภัณฑ์ โดยสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง15 พฤษภาคม 2563 ซึ่งที่ผู้สนใจสามารถสมัครร่วมโครงการและสอบถามรายละเอียดได้ที่ www.demarkaward.net