สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้(ป.ป.ช.)เผยแพร่เอกสาร ตามที่มีกระแสข่าวว่าผู้บริหารระดับสูงติดเชื้อไวสโควิด9 และคณะกรรมการป.ป.ช. สั่งให้ งดการประชุมระหว่างวันที่ 7 – 25 เมษายน 2563 นั้น ในวันนี้ นายธรรมนูญ เรื่องดิษฐ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ขอชี้แจงว่า ผู้บริหารระดับสูงที่ติดเชื้อไวรัสโควิด19 นั้น ยังรอผลการยืนยันจากห้องตรวจปฏิบัติการอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดและเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต และความปลอดภัยของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ช. แต่ในขณะเดียวกันยังคงสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติราชการของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มเฝ้าระวังใกล้ชิด ให้กักตัวเพื่อดูอาการอย่างใกล้ชิดเป็นเวลา 14 วัน โดยในเบื้องตันจะกักตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ ณ อาคารสถาบันฯ สัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี
กลุ่มที่ 2 กลุ่มฝ้าระวัง ให้กักตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาการตั้งแต่วันที่ 3 – 12 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 10 วัน โดยหากไม่มีอาการให้กลับมาปฏิบัติราชการในวันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563
ทั้งนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้งดประชุม ตั้งแต่วันที่ 7 – 15 เมษายน 2563