นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวว่าได้หารือกับนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เรื่องการเพิ่มช่องทางการร้องเรียนความเดือดร้อนของประชาชนต่อสภาผู้แทนราษฎรในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และรัฐบาลได้ประกาศห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถาน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สภาผู้แทนราษฎร จึงเห็นว่า หากประชาชนมีความเดือดร้อน และต้องการยื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตลอดจนคณะกรรมาธิการต่าง ๆ จึงได้เปิดช่องทางในการร้องเรียน 7 ช่องทาง ได้แก่ 1.กลุ่มงานประสานการเมืองและรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 2.โทรศัพท์หมายเลข 02-2425985 และ 02-2425983
3.ส่งไปรษณีย์มาที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4.เว็บไซต์ https://www.parliament.go.th/help
5.อีเมล์ help@parliament.go.th
6.หน่วยงานในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาทิ สำนัก กมธ.1,2,3 และสำนักการประชุม
7.หน่วยงานอื่นของรัฐ เช่น ศูนย์บริการประชาชน 1111 หากเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับสภาฯ ทางศูนย์จะส่งเรื่องมายังสภา

ทั้งนี้ ขอยืนยันว่า เรื่องร้องเรียนทุกเรื่องจะถูกส่งถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรอย่างแน่นอน และหลายเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนมาทางประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานฯได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานต่าง ๆ และคณะกมธ. ที่เกี่ยวของแล้ว เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนต่อไป