พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) โดยที่ประชุม ได้รับทราบสถานการณ์การก่อเหตุในพื้นที่ 3 จชต. จาก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ซึ่งยังคงมีความจำเป็นที่ต้องควบคุม เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์ อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ ปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนั้น คปต./ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล จึงได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องสำคัญเกี่ยวกับความมั่นคง ,การพัฒนาพื้นที่ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงการป้องกันโรคโควิด-19ในพื้นที่ขณะนี้ด้วย ทั้งนี้ คปต.ได้เห็นชอบแนวทางการพัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเห็นชอบโครงการอาชีวะศึกษาประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ ให้เร่งติดตามการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นไปตามแผนปี 62-65 และย้ำให้กอ.รมน. และ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ให้เพิ่มประสิทธิภาพ การบังคับใช้กฎหมายสนับสนุนด้านความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง ต้องยกระดับงานข่าวกรองให้มากขึ้นเป็นรูปธรรมเพื่อสามารถแจ้งเตือน เฝ้าระวัง ป้องกัน และสกัดกั้นการก่อเหตุรุนแรงให้ได้ทันท่วงที ควบคู่กับการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ มุ่งให้ความสำคัญด้านการศึกษาอย่างจริงจัง พร้อมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนและขอความร่วมมือสื่อมวลชนสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทั้งด้านความมั่นคง และการป้องกันโควิด-19

ทั้งนี้ ยังมีความห่วงใยประชาชนและผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ จชต.โดยส่งกำลังใจและความปรารถนาดีมายังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และขอให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาท มีความปลอดภัยและบรรลุภารกิจ พร้อมทั้งขอให้ระมัดระวังตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรการของรัฐบาล อย่างเข้มงวด