นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมเร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ในส่วนของงบฯ ปกติของรัฐบาล ร่วมกับ 13 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ว่า กระทรวงคมนาคม ได้รับงบประมาณประจำปี 2563 วงเงิน 208,317 ล้านบาท แยกเป็น รายจ่ายประจำ 37,7 92 ล้านบาท หรือ 18% ของงบประมาณทั้งหมดและรายจ่ายการลงทุน 170,525 ล้านบาท หรือ 82% โดยงบประมาณดังกล่าวแบ่งเป็นรายการปีเดียว 100,442 ล้านบาท รายการผูกพันเดิม 52,122 ล้านบาท และรายการผูกพันใหม่ 17,961 ล้านบาท

ทั้งนี้ จากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และปัญหาภัยแล้ง ซึ่งไม่รวมถึงการเกิดภาวะสงครามทางเศรษฐกิจของประเทศขนาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วนั้น กระทรวงคมนาคมจำเป็นที่ต้องบริหารงบประมาณปี 2563 ให้เป็นไปตามเป้าหมายตามที่รัฐบาลต้องการ เป้าหมายเดิมกำหนดไว้ในเดือน มีนาคม 2563 ต้องเบิกจ่ายไว้ที่ 40%, เมษายน 48%, พฤษภาคม 57%,มิถุนายน 65%,กรกฎาคม 77%,ตุลาคม 88% และกันายน 100% โดยให้ปรับแผน เดือนเมษายนจะต้องประกาศเอกสารประกวดราคา (ทีโออาร์) เพื่อหาตัวผู้รับจ้าง จากนั้นต้น พฤษภาคม จะเรียกลงนามในสัญญา จึงได้สั่งการให้ทั้ง 13 หน่วยงานไปจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการและเร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ทั้งนี้ ยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมจะเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายและทันตามที่กำหนดไว้ ขณะเดียวกันวันที่ 3 เมษายนนี้ จะมีการประชุมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณการลงทุนประจำปี 2563 ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้วย

ขณะเดียวกัน หลังจากที่ได้หารือ และกำหนดเป้าหมายนั้น ทุกหน่วยยืนยันว่าสามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ ซึ่งจะนำเรื่องนี้เป็นตัวชี้วัด (KPI) ที่จะพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายปลายปีและได้มีการกำชับว่าเป้าหมายที่กำหนดรายเดือน ขอให้แต่ละส่วนราชการกำกับดูแลเป็นรายสัปดาห์ เพื่อที่จะสามารถเห็นว่ามีการดำเนินการได้ดำเนินการตามเป้าหมายหรือไม่และ หลังจากนี้จะมีการติดตามทุกเดือน