โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า รัฐบาลมียุทธศาสตร์ด้านการเกษตร ตามแผนยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี โดยมีเป้าประสงค์ คือ เกษตรกรหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง สถาบันเกษตรกรมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และสินค้าเกษตรมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มีนโยบายพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาคการเกษตรมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในหลากหลายมิติ

สำหรับในปี 2563 นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งดำเนินงานนโยบายสำคัญเพื่อพัฒนาภาคการเกษตร อาทิ แนวทางการตลาดนำการผลิต การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ การบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิต การบริหารจัดการการประมงอย่างยั่งยืน การจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 77 จังหวัด การจัดทำศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ การจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับชาติ เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์และช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ โดยจะผนึกกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นที่ตั้ง บนหลักความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าในวันนี้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชากรในหลายประเทศ ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การดำเนินชีวิต สุขภาพอนามัย รวมถึงภาคการเกษตรก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวด้วย จึงได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดหาแนวทางและมาตรการที่จะสามารถช่วยเหลือหรือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร รวมถึงประชาชนทั้งประเทศ จึงอยากให้ประชาชนมั่นใจว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตสถานการณ์โควิด-19 ไปได้อย่างแน่นอน