จากสภาวการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน กระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกากร ในฐานะหน่วยงานหลักหน่วยงานหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า ส่งออก ได้มีมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการ โดยออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 3) เพื่อยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับหน้ากากชนิดที่ใช้ในห้องผ่าตัดตามประเภทย่อย 6307.90.40 และหน้ากากอนามัยเฉพาะหน้ากากกรองฝุ่น หมอกควัน หรือสารพิษบรรดาที่เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยตามประเภทย่อย 6307.90.90 อีกทั้ง ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของใด ๆ ที่นำเข้ามาเพื่อผลิตหน้ากากอนามัยตามประเภทพิกัดดังกล่าวด้วย โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 และให้สิ้นผลใช้บังคับวันที่ 20 กันยายน 2563 ทั้งนี้ การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และพิธีการตามประกาศกรมศุลกากรที่ 61/2563 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะส่งผลให้ต้นทุนในการนำเข้าหรือผลิตสินค้าหน้ากากอนามัยลดลง ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นต้องใช้หน้ากากอนามัยในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าดังกล่าวได้อย่างทั่วถึง ภายในช่วงที่เกิดวิกฤตโรคระบาด นั้น

เพื่อให้มาตรการการช่วยเหลือประชาชนครอบคลุมและทั่วถึง กระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกากรจึงเสนอให้มีการยกเว้นอากรขาเข้า สำหรับของที่ใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามรายการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงการรักษา วินิจฉัยหรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้มากขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจพิจารณาร่างประกาศกระทรวงการคลังของคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อที่จะได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับต่อไป