พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ออกสารเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2563 โดยมี ใจความว่าข้าราชการเป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้งและได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีรัชกาลทุกคนจึงต้องตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะกลไกในการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดประสิทธิภาพตลอดจนพัฒนาความก้าวหน้าให้แก่ประเทศโดยยึดถือประโยชน์ของประชาชนและผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่นี้การปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อชาติบ้านเมืองจึงไม่ได้อาศัยเพียงสติปัญญาความรู้และความสามารถเท่านั้นแต่ต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและความรู้รักสามัคคีเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวอีกครั้งต้องมีความพากเพียรศึกษาหาความรู้ใหม่ๆเพื่อนำมาต่อยอดพัฒนาความรู้และสมรรถนะของตนเองอยู่เสมอ

นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวด้วยว่า ผู้ที่ได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่นทุกคนถือได้ว่าเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนสังคมและประเทศชาติและการได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งชีวิตนี้แสดงให้เห็นว่าทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีดำรงไว้ซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีของข้าราชการอย่างสมบูรณ์จนเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเป็นแบบอย่างให้แก่ข้าราชการพลเรือนผู้อื่นต่อไป

พร้อมหวังว่า ข้าราชการพลเรือนดีเด่นทุกคนจะธํารงรักษาคุณงามความดีของตนไว้ยั่งยืนและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติเพื่อส่งเสริมเกียรติยศและศักดิ์ศรีแห่งข้าราชการให้ดำรงอยู่อย่างสง่างามตลอดไป