“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน กรณี ปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ของกองทัพบก ในช่วงวันที่ 21- 22 มี.ค.ที่ผ่านมา หลังจากที่กองทัพบกได้เริ่มมีการปฏิบัติการ ซึ่งการสำรวจครั้งนี้ใช้วิธีสำรวจผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (แบบสอบถามออนไลน์) กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 2,288 ตัวอย่าง พบว่า ประชาชนร้อยละ 81.47 ทราบว่า กองทัพบกมีปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อนทั่วประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19, ขณะที่ ร้อยละ 18.53 ไม่ทราบ

โดยประชาชน ร้อยละ 47.75 มีความพึงพอใจต่อปฏิบัติการมากที่สุด และร้อยละ 38.20 พอใจมาก และร้อยละ 43.24 มองว่ามาตรการของกองทัพบกมีประโยชน์มากที่สุด และร้อยละ 37.82 มีความเชื่อมั่นต่อมาตรการป้องกันโควิด-19 ของกองทัพบกมาก ร้อยละ 32.83 เชื่อมั่นปานกลาง และ ประชาชน ร้อยละ 26.52 มีความคาดหวังว่ามาตรการของกองทัพบก มีส่วนช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ได้, ร้อยละ 22.12 มีส่วนช่วยลดความวิตกกังวลของประชาชนในพื้นที่ได้, ร้อยละ 19.08 สร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนได้

อย่างไรก็ตาม ประชาชน มีข้อเสนอแนะต่อมาตรการป้องกันโควิด-19 ของกองทัพ ด้วย โดย ร้อยละ 29.94 แนะร่วมมือกับภาครัฐ และภาคส่วนต่าง ๆ ในการรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด-19, ร้อยละ 27.49 ขยายพื้นที่/สถานที่ในการดำเนินการตามมาตรการของกองทัพบกให้ทั่วถึง,ร้อยละ 21.58 ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ และทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง