นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลา พร้อมพบปะและให้กำลังใจหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสงขลา ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติในพื้นที่ โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอำเภอทั้ง 16 อำเภอ สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ทั้งนี้หลังจากที่รัฐบาล โดยกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายแนวทางต่างๆ มาให้กับทางจังหวัด ในส่วนของการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด -19 มา ระยะหนึ่งแล้ว พร้อมทั้งมาร่วมรับฟังปัญหาหลักๆ ในพื้นที่ รวมถึงจะมีแนวทางในการแก้ปัญหา ไปในทิศทางใด ทั้งนี้ เพื่อนำปัญหา และข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งนี้ จะนำข้อเสนอแนะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป ในอันที่จะนำไปสู่แนวทางการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

อย่างไรก็ตาม ได้ประสานขอรับการสนับสนุน งบประมาณ บุคลากร อาสาสมัคร จาก อบจ. เทศบาล ให้ดำเนินการสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ เช่นหน้ากาก ชุด PPE เป็นต้น พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณเชิงยับยั้ง ป้องกันภัยฯ ของกรมป้องกันให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ใช้ในการแก้ปัญหาไวรัสโควิท19 ด้วย และยินดีสนับสนุนขยายวงเงินดังกล่าวกับทางจังหวัด เพื่อให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งยังได้เสนอแนวทางสำรองบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งหมอ พยาบาล อาสา จากบุคลากรที่เกษียณอายุแล้วแต่ยังมีสุขภาพแข็งแรง เข้ามาช่วยเสริม หากจำเป็นพร้อมอาสาสมัคร ที่ผ่านการอบรม FR. จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน อีกประมาณ 1,500 คน ของ อบจ. ไว้เป็นกำลังสำรอง