ประกาศปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ 2% ต่อปีพร้อมเพิ่มมาตรการปลอดเงินต้นเและลดดอกเบี้ย นานสูงสุด 12 เดือน
นางสาวชมภูนุช ปฐมพร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) เปิดเผยว่า ธนาคารมีความห่วงใยลูกค้าทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ที่ยังยืดเยื้อ จึงได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ดังนี้
– ผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระ เช่น ปลอดเงินต้นสูงสุด 12 เดือน และขยายระยะเวลาเงินกู้เพื่อให้ภาระการผ่อนชำระลดลง หลังหมดช่วงปลอดเงินต้น
– สนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม
– ลดดอกเบี้ยให้ลูกค้าในช่วงที่มีปัญหา สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน โดยพิจารณาเป็นรายๆ ไป
– ช่วยเหลืออื่นๆ ตามที่เห็นสมควรโดยพิจารณาเป็นรายๆ ไป
ทั้งนี้ ธนาคารได้ร่วมให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ      ทั้งทางตรงและทางอ้อม รายละไม่เกิน 20 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยผู้ประกอบการสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 นี้  และนอกจากนี้ธนาคารได้เพิ่มมาตรการช่วยเหลือขั้นต่ำสำหรับลูกค้าที่ยังไม่เป็น NPL เช่น การพักชำระเงินต้น 3 เดือน และลดอัตราดอกเบี้ยตามสถานการณ์       ของลูกค้าแต่ละราย สำหรับกลุ่มลูกค้าดังนี้
– ลูกค้าสินเชื่อบ้าน ที่มีวงเงินไม่เกิน 3.0 ล้านบาท
– ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SMEs ไมโครไฟแนนซ์ และ นาโนไฟแนนซ์ ที่มีวงเงินไม่เกิน 20.0 ล้านบาท
ธนาคารหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องดังกล่าวจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน    ให้กับลูกค้าเพื่อให้มีความพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและพร้อมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างเต็มศักยภาพและเป็นการช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่ง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1327