นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. กล่าวว่า ภาคเอกชนเตรียมเสนอให้ภาครัฐ ดูแลผู้ประกอบการด้วยการงดการจ่ายประกันสังคมสำหรับลูกจ้างและนายจ้าง เป็นระยะเวลา 4 เดือนให้ภาครัฐเพิ่มเงินช่วยเหลือลูกจ้างที่ว่างงานหรือถูกเลิกจ้างจากเดิมร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 80 และขอเลื่อนการจ่ายค่าน้ำและค่าไฟฟ้าออกไป 4 เดือน รวมทั้งให้ภาคเอกชนหักค่าใช้จ่ายได้ 3 เท่า กรณีใช้งบประมาณเพื่อป้องกัน COVID-19 โดยมาตรการทั้งหมดควรเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนนี้ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์

ส่วนมาตรการอื่นๆอยากให้ภาครัฐเข้าดูแลโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตของประชาชนในกลุ่มอุตสาหกรรมยา สมุนไพร เครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ก๊าซ พลังงานหมุนเวียน รวมถึงเสนอให้สามารถขนส่งสินค้าสามารถส่งสินค้าได้ตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชน