กรมทางหลวง โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย ได้สรุปรายงานข้อมูลอุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศประจำ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จากการรายงานอุบัติเหตุทางระบบ HAIMS พบว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นบนทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จำนวน 1,152 ครั้ง ทำให้มีผู้เสียชีวิต 237 คน ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น 1,133 คน จำนวน รถที่เกิดอุบัติเหตุ 1,771 คัน เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหายประมาณ 14 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวนอุบัติเหตุลดลงจากปีที่ผ่านมา 5% ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 26% บาดเจ็บเพิ่มขึ้น 13% จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุลดลง 3% ซึ่งสาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุมาจากผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูงกว่ากฎหมายกำหนด 67% (773 ครั้ง) รองลงมาได้แก่ หลับใน 8% (97 ครั้ง) การตัดหน้าระยะกระชั้นชิด 7% (79 ครั้ง) และอุปกรณ์รถบกพร่อง 4% (47 ครั้ง)

สำหรับอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดบริเวณทางตรง 66% (762 ครั้ง) ทางโค้งปกติ 12% (136 ครั้ง) และจุดปิดเกาะกลางถนน 7% (79 ครั้ง) ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ ได้แก่ รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ 35% (622 คัน) รถยนต์นั่ง 28% (488 คัน) และรถจักรยายนต์ 14% (247 คัน) ซึ่งหากจำแนกตามภาคของการเกิดอุบัติเหตุพบว่าเส้นทางในภาคเหนือเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 23% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20% และภาคตะวันตก 14% นอกจากนี้ ทางหลวงที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ทางหลวงหมายเลข 7 ถนนศรีนครินทร์ – บางปะกง จำนวน 37 ครั้ง หากจำแนกตามรายจังหวัดพบว่าจังหวัดชลบุรีเกิดอุบัติเหตุสูงสุด รองลงมาได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี กรุงเทพมหานคร ตามลำดับ

ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้มีมาตรการแก้ไขที่ได้ดำเนินการร่วมกับตำรวจทางหลวงในการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการตรวจจับความเร็วยานพาหนะที่วิ่งบนทางหลวง ซึ่งเป็นมาตรการที่สำคัญในการลดและป้องกันอุบัติเหตุ ที่อาจเกิดขึ้น กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางโปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยของท่านและ ผู้ร่วมทาง รวมถึงป้องกันและลดอุบัติเหตุให้ได้ประสิทธิผลอีกด้วย