นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน กรมการค้าต่างประเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขอนามัยของผู้ประกอบการที่จะต้องเดินทางมาติดต่อราชการยังกรมฯ เป็นอันมาก และเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น กรมฯ จึงได้ออกมาตรการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing ในการหลีกเลี่ยงสถานที่หรือกิจกรรมที่มีคนร่วมอยู่เป็นจำนวนมาก

โดยกรมฯ ได้ขยายระยะเวลาผลการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด (ผลตรวจต้นทุน) เพื่อใช้ประกอบการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับผลการตรวจคุณสมบัติของสินค้าฯ ที่จะหมดอายุลงในช่วงตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม – 30 กันยายน 2563 โดยให้ขยายผลบังคับใช้ไปได้อีก 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ผลการตรวจดังกล่าวหมดอายุ

นอกจากนี้ สำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่บัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า และบัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจกำลังจะหมดอายุลงในช่วงตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2563 ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอต่ออายุบัตรได้ทางไปรษณีย์ และผู้ประกอบการยังสามารถส่งคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการส่งออก – นำเข้าสินค้า ได้ผ่านทางไปรษณีย์ โดยสำนักบริการการค้าต่างประเทศจะดำเนินการพิจารณาผลการอนุมัติพร้อมแจ้งเลขทะเบียนดังกล่าวให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบผ่านระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ (Registration Database)