นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เตรียมมาตรการรองรับนโยบายลดความเสี่ยงของโรคโควิด-19 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ที่กำหนดให้หน่วยงานราชการพิจารณาให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทำงานบางอย่างจากที่บ้านตามความเหมาะสม
โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาวางมาตรการ Work from home สำหรับ 3 หน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ ด้านการรับจดทะเบียน คือ กองสิทธิบัตร กองสิทธิบัตรออกแบบ กองเครื่องหมายการค้า

โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานจากที่บ้านได้ โดยนำระบบ VDI และ e-portal ที่รองรับการทำงานทางไกลมาใช้ เพื่อลดความเสี่ยงและความแออัดในสถานที่ทำงาน นอกจากนี้ ยังมีมาตรการอื่นๆ ควบคู่กับมาตรการ Work from Home เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาติดต่อและเจ้าหน้าที่ของกรมฯ ด้วย เช่น การเข้างานเหลื่อมเวลา การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในบริเวณอาคารสำนักงาน การคัดกรองประชาชนและเจ้าหน้าที่กรมฯ ก่อนเข้าอาคาร การจัดให้มีแอลกอฮอล์เจลกระจายตามจุดต่างๆ

นอกจากนี้ กรมฯ ยังมีระบบที่อำนวยความสะดวกผู้ยื่นคำขอผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น ระบบ e-filing ระบบ e-payment ซึ่งเป็น ทางเลือกที่ง่ายและสะดวกรวดเร็ว โดยผู้ยื่นสามารถยื่นผ่านเว็บไซต์ www.ipthailand.go.th ได้ทุกที่ทุกเวลา