นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ขณะนี้อย่างเร่งด่วน เนื่องจากกรมฯ เป็นหน่วยงานบริการภาครัฐที่มีภาคธุรกิจและประชาชนเดินทางเข้ามาขอรับบริการและติดต่อราชการจำนวนมาก ขณะเดียวกัน กรมฯ ยังมีหน่วยให้บริการ (สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต) จำนวน 6 เขต กระจายอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะอาดปราศจากโรคทั้งของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและประชาชนผู้มาขอรับบริการ

เบื้องต้น กรมฯ ได้เชิญชวนและขอความร่วมมือผู้ประกอบการและประชาชนทำธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยกรมฯ ได้เตรียมความพร้อมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะลดภาวะเสี่ยง ลดเวลา และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ขณะเดียวกัน ยังมีผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนส่วนหนึ่งที่จำเป็นต้องเดินทางเข้ามาขอรับบริการและติดต่อราชการกับกรมฯ จึงได้ออกมาตรการเพื่อปกป้อง ด้วยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส แบบเข้มข้น 99.99% ที่หน่วยให้บริการประชาชน ห้องประชุม ทุกๆ 3 วัน หลังเลิกให้บริการ และภายในห้องทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกชั้นทุกจุด รวมทั้งบริเวณทางเดินเป็นประจำทุกสัปดาห์ จัดบริการเจลแอลกอฮอร์ทำความสะอาดมือ แบบไม่ต้องใช้น้ำ บริเวณหน้าหน่วยให้บริการประชาชน และภายในห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ทุกห้อง แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่ช่วยกันฝุ่นละอองและเชื้อโรคทั่วไป มีแผ่นกรองอากาศด้านใน สามารถซักทำความสะอาดได้ มีอายุการใช้งานนาน 2 ปี แก่เจ้าหน้าที่กรมฯ ทุกคน ทำความสะอาดภายในลิฟต์โดยสารและปุ่มกดทุกชั่วโมง

โดยมาตรการฯ ดังกล่าวจะคงไว้จนกว่าโรคโควิด-19 บรรเทาเบาบางลง หรือหมดสิ้นไป