นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แถลงถึงผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ว่า ประเด็นสำคัญที่เข้าสู่การพิจารณาในวันนี้คือ ที่ประชุมเห็นชอบในการเพิ่มปริมาณการผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองมายังลุ่มน้ำเจ้าพระยา และได้มีการวางแผนระยะยาวว่าจะทำได้อย่างไรบ้าง และเห็นชอบการส่งน้ำให้กับพื้นที่นาปี เนื่องจากเกษตรกรก็ต้องเตรียมรับน้ำในพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่บางระกำ และที่ประชุมมีการพิจารณาการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ คือ ห้วยกรอกเคียน จ.ฉะเชิงเทรา ของกรมชลประทาน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขต ที่EEC ซึ่งในพื้นที่EEC ปริมาณน้ำที่มีอยู่ต้องพัฒนาไม่น้อยกว่า9แห่ง และยังมีเรื่องของระบบประปาที่จะต้องมีการพัฒนาต่อไป โดยให้ที่ประชุมเพิ่มแหล่งเก็บน้ำสำรองเพื่อป้องกันความเสี่ยงหากปริมาณแหล่งน้ำไม่เพียงพอ โดยขอให้การประปาส่วนภูมิภาคไปวางแผนว่าพื้นที่ใดบ้างที่ต้องแก้ไขปัญหา และยังมีการติดตามงบกลางที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ ในเรื่องน้ำในการสร้างแหล่งเก็บน้ำ 8,000 กว่าล้านบาท โดยมีการเร่งรัดให้ทุกพื้นที่ที่ได้จัดสรรงบประมาณไปแล้ว เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนตามแผนที่ได้วางไว้

นอกจากนี้ ยังมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนในระดับจังหวัด 76 จังหวัด ที่มีหน้าที่ในการจัดทำแผนปฏิบัติการและ แผนงบประมาณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการในระดับจังหวัดตามกรอบแผนแม่บทระดับลุ่มน้ำ