กสิกรไทยยืนยันจัดประชุมผู้ถือหุ้น 2 เม.ย. ด้วยมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่เข้มงวด ตามมาตรฐานของสาธารณสุข แนะผู้จะเข้าร่วมให้เดินทางล่วงหน้า เนื่องจากต้องผ่านการคัดกรองหลายขั้น ทั้งวัดอุณหภูมิ ทำแบบประเมิน สวมหน้ากาก ที่นั่งจำกัดจากการเว้นระยะห่าง หากไม่สะดวกให้มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระหรือประธานกรรมการ

ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย เลขานุการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยพร้อมที่จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 108 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ อาคารราษฎร์บูรณะ และได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารด้วยแล้ว อย่างไรก็ตาม จากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่กระจายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ธนาคารจึงให้ความสำคัญในการกำหนดมาตรการตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมที่เข้มงวดที่สุด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันความเสี่ยงและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ธนาคารขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการด้านการป้องกันความเสี่ยงของการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
– ต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเครื่อง Thermoscan โดยธนาคารกำหนดจุดคัดกรองที่ด้านหน้าทางเข้าอาคาร และก่อนขึ้นรถรับ-ส่งที่ธนาคารจัดเตรียม หากมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะไม่อนุญาตให้ขึ้นรถและเข้าภายในอาคาร
– ต้องตอบแบบคัดกรองตนเองก่อนเข้าอาคาร และก่อนขึ้นรถรับ-ส่งเพื่อเข้ามายังอาคาร หากผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งบุคคลใกล้ชิดมีการเดินทางหรือแวะผ่านประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือประเทศเฝ้าระวังตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือหากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการประชุมทุกกรณี และขอความร่วมมือผู้จะเข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่จุดคัดกรองอย่างเคร่งครัด- ต้องนั่งตามที่ธนาคารจัดให้มีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสมและปลอดภัย โดยจะจัดที่นั่งแถวเว้นแถว และเว้นที่นั่งทั้งด้านซ้ายและขวาฝั่งละ 2 ที่นั่ง ทำให้มีจำนวนที่นั่งในห้องประชุมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งผู้มาถึงก่อนจะได้รับสิทธิ์นั่งก่อน และเมื่อที่นั่งที่จัดให้เต็มแล้ว จะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ จึงขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นในวันประชุม ต้องสวมหน้ากากอนามัยระหว่างการประชุมตลอดเวลา และทำความสะอาดมือด้วยเจลที่ธนาคารจัดเตรียมไว้ตามจุดต่าง ๆ

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและคำแนะนำของก.ล.ต.ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารจะงดแจกของชำร่วย และอาหารให้ผู้เข้าร่วมประชุม

ธนาคารจึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ซึ่งอาจต้องใช้เวลานานกว่าปกติเพื่อการตรวจคัดกรองก่อนเข้าภายในอาคาร จึงขอให้เดินทางมาถึงธนาคารล่วงหน้าแต่เนิ่น ๆ หากยังวิตกเรื่องความเสี่ยงจากไวรัสโควิด-19 หรือไม่สะดวกในการเดินทางมาร่วมประชุม สำนักงาน ก.ล.ต.แนะนำให้พิจารณามอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระหรือประธานกรรมการ ตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งให้พร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมแล้ว โดยยังสามารถออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระล่วงหน้า และจัดส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองตอบรับ ส่งทางไปรษณีย์ หรือฝากส่งที่สาขาของธนาคารทุกแห่งก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวกับวาระการประชุมได้ ผ่านทางเว็บไซต์ www.kasikornbank.com ช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ หรือโทรสารหมายเลข 02-470-2690