นางสาวเสาวณีย์  เต็งสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง  นายนที  ไชยกาล ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานราคาและการจัดซ่อม บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาขน) และนายวรศักดิ์ แสงตะวัน ประธานชมรมศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย ภาค 6 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง กับ ชมรมศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย ภาค 6 เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตร และฝึกอบรมพัฒนาทักษะช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ตำบล บ้านแพง อำเภอ บ้านแพง จังหวัดนครพนม

สำหรับความร่วมมือดังกล่าวดำเนินไปตาม โครงการไตรภาคี อบรมพัฒนาทักษะช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ อันเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาขน) ชมรมศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย ภาค 6 และสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อร่วมกันผลิตและพัฒนาบุคลากรในสายอาชีพซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ให้สอดคล้องต่อความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพทั่วประเทศได้ฝึกงานในสายวิชาชีพที่มีมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีการจัดซ่อมที่ทันสมัยเป็นมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาตนเองสู่การเป็นช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์มืออาชีพ ทั้งนี้เฉพาะความร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง เป็นการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ ภายใต้ โครงการไตรภาคี รุ่นที่ 7/1 ปี 2563