ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.อิสเรศ ปาลาพงศ์ ผกก.สส.3 บก.สส. บช.น.ได้มีหนังสือเลขที่ 0015 (สส.)41/104 เรื่อง กําหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โรคโควิด 19 ถึง ผบก.สส. บช.น. โดยในหนังสือดังกล่าวระบุว่า ตามที่ ร.ต.อ.ทัพพเทพ คังคะสุวรรณโณ รอง สว. กก.สส.3 บก.สส.บช.น. ได้เข้ารับการตรวจเนื่องจาก มี อาการเป็นไข้ เจ็บคอ ซึ่งจากการตรวจปรากฏว่า ผลเป็นบวก ติดเชื้อไวรัส โรคโควิด 19โดยมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง กับการติดโรคโควิค 19 คือ วันเสาร์ ที่ 7 มี.ค.63 เวลาประมาณ 19.00 น. ได้ไปรับประทานอาหารในงานวันเกิดกบั เพื่อนที่ติดเชื้อโค วิค19 ที่ร้านลูกไก่ทองสาขาบางนาตราดและเมื่อเวลา 21.30 น.ได้เดินทางไปเที่ยวดื่มกินที่ร้านแฮชแทคทอง หล่อ จนถึงเวลา 02.00 น. ของวันที่ 8 มี.ค.63 ต่อมาในวันอาทิตย์ที่ 8 มี.ค.63 เวลา 09.00 น. ถึงวันจันทร์ที่ 9 มี.ค. 63 เวลา 09.00 น. ได้มาปฏิบัติหน้าที่ เข้าเวรที่ กก..สส.3 ฯ จากนั้นได้กลับบ้านพักผ่อนตามปกติและวันจันทร์ที่ 9 มี.ค. 63 หลังจากกลับบ้านได้พักผ่อนตลอดทั้งวัน ต่อมาวันอังคารที่ 10 มี.ค. 63 เมื่อเวลาประมาณ 15.00น. ถึง 16.00 น. ได้เข้ามาทํางานที่ กก.สส3 ฯ แล้ว กับที่พัก ในวันพุธที่ 11 มี.ค. 63 เวลา 13.00 น. ได้เข้ามาทํางานที่ กก.สส 3 ฯ จากนั้นได้ไปที่ กองสืบ บก.น.1 ใช้ เวลาประมาณ 15 นาที แล้วเดินทางกลับที่พัก วันพฤหัสบดีที่ 12 มี.ค. 63 มาปฏิบัติหน้าที่เข้าเวรที่ กก.สส.3 ฯ ขณะปฏิบัติหน้าที่ได้ทราบว่า เพื่อนที่ไป ร่วมงานวันเกิดเมื่อวันที่ 7 มี.ค. ป่วยติดเชื้อโควิค 19 วันศุกร์ที่ 13 มี.ค. จึงกักตัวอยู่ที่บ้านพักตลอดทั้งวัน

วันเสาร์ที่ 14 มี.ค. เมื่อเวลาประมาณ 13.00 น. จึงได้เดินทางไปตรวจที่สถาบันป้องกันและควบคุม โรคเขตเมืองบางเขน และเมื่อประมาณ 22.00 น. ได้รับแจ้งผลกการตรวจ ทราบว่า ตนติดเชื้อโควิค 19 คาดดว่ามี การติดเชื้อไวรัสมาจากเพื่อน ตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มี.ค.ตามรายละเอียดที่แจ้งแล้วนั้น

กก.สส.3 บก.สส.บช.น. จึงได้ตระหนักถึงความสําคัญของความปลอดภัยและสุขภาพของเจ้าหน้าที่ตํารวจ และผู้มาติดต่อราชการทุกท่าน และความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัส โควิด 19 จึงออกมาตรการป้องกัน ดังนี้ มาตรการดําเนินการกับเจ้าหนา้ ที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ที่ทําการ ให้กักตัวเองโดยอยู่ในสถานที่ที่ทาการ พี่พักของตนเอง ห้ามออกนอกพื้นที่เป็นเวลา 14 วัน (มี กำหนดถึงวันที่ 1 เม.ย. 63) และให้เฝ้าดูอาการตนเอง หากตรวจพบมีอาการให้รีบไปรับการรักษาที่ โรงพยาบาลตำรวจหรือโรงพยาบาลอื่นโดยเร็วทั้งนี้ ใีห้รีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทันที เพื่อป้องกนัไม่ใหเกิดการขยายการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นและสถานที่อื่น

ให้การสวมหน้ากากให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ หรือเจลฆ่าเชอื้ บ่อยๆ ดำเนินการประสานกับบริษัททำความสะอาดมาทำการพ่นยาฆ่าเชอื้บริเวณที่ทาการและที่พัก ชั่วคราว ในวนั ที่ 16 มี.ค. เวลา 16.00 น.

กรณีที่กำลังพลมีอาการเจ็บป่วยเขา้ข่ายอาการตามโรคให้แจ้งผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นทราบ
ทันทีและทำการเข้ารับทำการตรวจรกัษาที่โรงพยาบาลตามที่ประกาศรายช่ือโรงพยาบาลที่รัยการตรวจโรคโควิด 19

ในระหว่างการทำงานให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเข้าเวรประจำวันและเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนาย ดำรงการติดต่อสื่อสารทางโทรศพั ท์ และทางโปรแกรมไลน์ ตลอดเวลา สถานการณ์ ผู้ติดเชื้อในสังกัด กก.สส.3 บก.สส.บช.น. ร.ต.อ.ทพัพเทพ คงัคะสวุรรณโณ ติดเชื้อโรคโควิค 19 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หนังสื่อดังกล่าวระบุ