นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รับรางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2020” ประเภทความเป็นเลิศด้าน “BEST DIGITAL BANKER OF THE YEAR AWARD” รางวัล สาหรับสุดยอดผู้นาองค์กรด้านบริการทางการเงินดิจิทัลแห่งปี และรางวัลประเภทความเป็นเลิศด้าน “CSR OF THE YEAR AWARD” รางวัลสาหรับสุดยอดองค์กรที่ให้ความสาคัญในความรับผิดชอบต่อสังคมแห่งปีโดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งจัดขึ้นโดยนิตยสาร BUSINESS+ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกองค์กรชั้นนาตามหลักเกณฑ์ด้านผลการ ดาเนินงานและการบริหารจัดการองค์กรในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทของประเทศที่มีผลการดาเนินธุรกิจ ยอดเยี่ยมในแต่ละด้าน เพื่อเผยแพร่ความสาเร็จในการบริหารองค์กร ให้เป็นแบบอย่างแก่องค์กรธุรกิจอื่นต่อไป ทั้งนี้พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่8 ติดต่อกันณห้องบอลรูมโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล