วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. รายงานผลการปฏิบัติภารกิจ หน่วย : ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอบางกรวย นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอ/นายกกิ่งกาชาด/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอบางกรวย พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน “ เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “ นายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายก ทต.แลายบาง รองนายก ทต.ปลายบาง สท. จนท.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.ปลายบาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. และกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอบางกรวย ร่วมลงพื้นที่ดำเนินการมอบถุงยังชีพ ยาสามัญประจำบ้าน และกางเกงอนามัย ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลบางงคูเวียง จำนวน 9 ราย และ หมู่ 6 ตำบลบางคูเวียง จำนวน 8 ราย รวมเป็น 17 ราย โดยดำเนินการตามโครงการ ” คนบางกรวยไม่ทอดทิ้งกัน ” พบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง” ทุกเดือน ๆ ละ ประมาณ 550 คน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยในการทำหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของประชาชน โดยให้นายอำเภอต้องหมั่นออกไปตรวจเยี่ยมดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเป็นประจำ เพื่อรับทราบข้อมูลในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประการสำคัญจะทำให้ประชาชนได้รับรู้ว่าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐมิได้ทอดทิ้งหรือเพิกเฉยต่อการเอาใจใส่ดูแลประชาชนแต่อย่างใดและเพื่อขับเคลื่อนนโยบายนนทบุรี ด้านคุณภาพชีวิตที่ดี ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีความห่วงใยครัวเรือนยากจน ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง อีกทั้งยังเป็นการรับทราบความเป็นอยู่ เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง และญาติพี่น้อง ในพื้นที่ ให้ดำรงชีวิต ต่อไปอย่างมีความหวัง โดยได้การมอบถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วย เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยได้รับบริจาคสิ่งของจากผู้ประกอบการและผู้มีอุปการะคุณในพื้นที่