จากการระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ได้ขยายไปยังหลายประเทศ และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 2558 กรุงศรี กรุ๊ป จึงได้ออกมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ฉบับที่ 6 ให้พนักงานของกรุงศรี กรุ๊ป และผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม ดังต่อไปนี้
1. ห้ามพนักงานเดินทางไปต่างประเทศทุกประเทศด้วยภารกิจของธนาคาร (Business Trip) ในทุกกรณี
รวมถึงการเดินทางด้วยภารกิจส่วนตัว ไป-กลับ หรือผ่าน (Transit) ประเทศดังต่อไปนี้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน เวียดนาม มาเลเซีย ฝรั่งเศส และเยอรมัน หากมีความจำเป็นที่ต้องเดินอย่างยิ่งยวด การเดินทางต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงสุดเท่านั้
2. หากได้รับอนุมัติให้เดินทาง พนักงานต้องกรอกแบบฟอร์มการเดินทางไปต่างประเทศ และธนาคารไม่อนุญาตให้พนักงานเข้ามาในพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่กลับมาถึงประเทศไทย โดยในระหว่างนั้นขอให้ปฏิบัติตามระเบียบเรื่อง การให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)
3. ในระหว่างหยุดพักสังเกตอาการในระยะเวลา 14 วันนั้น ให้พนักงานงดเดินทางออกจากที่พำนัก และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยเคร่งครัด
4. พนักงานที่อยู่ในช่วงเฝ้าดูอาการ 14 วัน ต้องรายงานข้อมูลสุขภาพผ่านแบบฟอร์มรายงานสุขภาพทุกวัน หากพบว่ามีอาการเป็นไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หายใจติดขัด เหนื่อยหอบ เจ็บคอ แน่นหน้าอก ระบบทางเดินหายใจมีปัญหา หรือเข้าข่ายอาการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงระยะเวลา 14 วันดังกล่าว โดยเฉพาะมีไข้เกิน 37.5 องศาเซียลเซียส ขอให้พนักงานรีบเดินทางไปพบแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัยโดยละเอียดทันที และถ้าพบว่าป่วยด้วยอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต้องรีบแจ้งผู้บังคับบัญชาและกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด
5. กรณีที่มีสมาชิกในครอบครัวพนักงานที่พักอาศัยในสถานที่เดียวกันมีการเดินทางไป-กลับ รวมถึงการเดินทางผ่าน (Transit) สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน เวียดนาม มาเลเซีย ฝรั่งเศส และเยอรมัน พนักงานต้องรายงานรายละเอียดการเดินทางของบุคคลเหล่านั้นผ่านทางแบบฟอร์มการเดินทางไปต่างประเทศ พร้อมทั้งแจ้งผู้บังคับบัญชาและกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล และหยุดพักสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่สมาชิกในครอบครัวเดินทางกลับมา
6. หลังจากครบ 14 วัน หากไม่พบอาการป่วยหรือมีไข้ในระยะเวลา 14 วัน พนักงานสามารถกลับเข้ามาปฏิบัติงานได้ตามปกติ โดยยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยเป็นเวลา 14 วัน และล้างมืออย่างสม่ำเสมอ
7. พนักงานที่มีอาการไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ
ให้ลาป่วยทันที และรีบไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยโดยละเอียด
8. สำหรับบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานภายในธนาคาร อาทิ Vendors, Outsources, Consultants ขอให้ปฏิบัติตามประกาศของธนาคารโดยเคร่งครัด
นอกจากนี้ กรุงศรี กรุ๊ป ยังได้สื่อสารและประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแนวทางการปฏิบัติเพื่อระวังและป้องกันตัวจากโรคดังกล่าวแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
กรุงศรีขอเน้นย้ำว่าธนาคารมีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสที่เป็นมาตรฐานตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยธนาคารได้ติดตั้งกล้องถ่ายภาพความร้อนสำหรับวัดอุณหภูมิ หรือ Thermo Scan และกำหนดจุดคัดกรอง ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ถนนพระรามที่ 3 พร้อมทั้งจัดให้มีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคเป็นประจำในบริเวณที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคอย่างเคร่งครัด โดยเพิ่มรอบการทำความสะอาดราวบันไดเลื่อน ปุ่มลิฟท์ พ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณโถงลิฟท์ รวมทั้งจัดหาเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ บริเวณหน้าลิฟท์และประตูทางเข้าอาคาร โดยคำนึงถึงสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้าและผู้มาติดต่อเป็นสำคัญ