นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ให้เกียรติต้อนรับ คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 ในการเดินทางศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสุโขทัย และ จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และวิสัยทัศน์ให้แก่นักศึกษา ซึ่งผู้เข้าอบรมประกอบด้วยแพทย์วิชาชีพสายสาธารณสุข และบุคคลในสายงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 150 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ให้ผู้บริหารระดับสูงในการนำปัญหาสาธารณสุขของประเทศมาร่วมกันพิจารณาหาทางแก้ไขแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ด้วยการบริหารงานสมัยใหม่บนหลักธรรมาภิบาล จัดโดยแพทยสภาร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า โดยมี นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าและผู้อำนวยการหลักสูตรสถาบันพระปกเกล้า พลอากาศตรี นายแพทย์ อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา และผู้อำนวยการหลักสูตร ปธพ. พญ.เจรียง จันทรกมล ประธานนักศึกษา ปธพ.8 นำคณะฯศึกษาดูงานครั้งนี้ ณ รพ.ศรีสังวร รพ.สุโขทัย รพ.พระพุทธชินราช รพ.กรุงเทพ พิษณุโลก รพ.พิษณุเวช และ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นอกจากนั้น ยังเป็นการสำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งใหญ่ ณ รพ.ศรีสังวร ในช่วงระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2563 ตั้งเป้าหมายดูแลรักษาให้คำแนะนำผู้มารับบริการ จำนวน 50,000 ราย