ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแหลมบัว (ศพก.แหลมบัว) หมู่ที่ 8 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะพบปะกลุ่มเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ พร้อมตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จในการน้อมนำแนวพระราชดำริ “ศาสตร์พระราชาและการประยุกต์เทคโนโลยีในการลดต้นทุนการผลิตข้าวและการทำข้าวอินทรีย์” เพื่อพัฒนาคุณภาพเพิ่มผลผลิต รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่กระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักคิด “เกษตรกรพัฒนาเกษตรกรด้วยกันเองจึงจะเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน” ดังนี้ จุดที่ 1. การจัดการศัตรูพืชชุมชน (อินทรีย์) จุดที่ 2. การบริหารจัดการน้ำ จุดที่ 3. การปศุสัตว์ จุดที่ 4. พืชผักในโรงเรียน จุดที่ 5. การแปรรูปข้าว จุดที่ 6. นาข้าวอินทรีย์ และจุดที่ 7. การทำปุ๋ยหมัก ภายหลังการตรวจเยี่ยมฯ นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ร่วมกิจกรรมปลูกข้าวนาโยนในแปลงสาธิต และปลูกต้นจัน บริเวณหน้าศูนย์ ศพก.แหลมบั

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ฯ พร้อมกล่าวพบปะกลุ่มเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ที่มาให้การต้อนรับตอนหนึ่งว่า รัฐบาลมีความตั้งใจจะทำให้เกิดความเท่าเทียมของโอกาส โดยเฉพาะคนที่มีรายได้น้อยให้เข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียม พร้อมกับมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน ซึ่งการลงพื้นที่ในวันนี้เพื่อต้องการมารับฟังปัญหาจากประชาชนนำไปแก้ไขปัญหา ไม่ได้หวังคะแนนนิยมและผลทางการเมือง โดยขอให้เห็นใจการทำงานของรัฐบาลบ้าง พร้อมกับกำชับว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปขอให้เลือกพรรคการเมืองของคนไทย ไม่ใช่พรรคการเมืองของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า วันนี้ได้มีการเปิดโครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นการร่วมกันทำความดีเพื่อประชาชน และเพื่อประเทศชาติ โดยหลังจากนี้จะมีคณะทำงานลงพื้นที่มาเก็บข้อมูลในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาราคาพืชผลการเกษตร รวมถึงปัญหาต่าง ๆ จากประชาชนทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน โดยจะนำข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้สำหรับแนะนำให้กับประชาชนอย่างเหมาะสมกับศักยภาพและพื้นที่ ทั้งนี้ขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้คณะทำงานนำไปดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

ส่วนปัญหาเรื่องสินค้าเกษตร นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหา พร้อมกับขอความร่วมมือเกษตรกรรับฟังข้อมูลจากส่วนราชการ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับพื้นที่ ไม่ว่าจะปลูกพืชอะไรขอให้ทำอย่างพอประมาณสมเหตุสมผล ถ้าผลตอบรับดีค่อยขยายการลงทุนมากขึ้น และขอให้ยึดความต้องการเป็นหลัก ทำการตลาดให้เป็น มีความเข้าใจหลักการตลาด ไม่ใช่ผลิตสินค้าเป็นอย่างเดียว รวมถึงใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์นำมาช่วยขายสินค้าออนไลน์ ทั้งนี้ ปัจจุบันรัฐบาลได้ติดตั้ง WiFi ฟรีในหมู่บ้านและชุมชนอย่างครอบคลุม เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป