ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รับมอบพวงมาลัยแสดงความขอบคุณ จาก เด็กหญิง ขวัญยี่หวา นาลุน (น้องเนส) ตัวแทนเด็กโรคหัวใจตั้งแต่กำเนิด ในโอกาสเข้าพบและแสดงความขอบคุณที่ธนาคารออมสินให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลจนหายเป็นปกติ มีชีวิตใหม่ที่สดใสสุขภาพแข็งแรง ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563

สำหรับความช่วยเหลือน้องเนสในครั้งนี้ เป็นการให้การสนับสนุนผ่านโครงการ ปันฝันปันยิ้ม รายการโทรทัศน์ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม (Social Enterprise) เป็นการสร้างโอกาส สร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งธนาคารออมสินสนับสนุนโครงการดังกล่าวต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 แล้ว