วันนี้ 25 ธ.ค.2562 เวลา 13.00 น.ที่ห้องประชุมแสงสิงแก้ว บก.จร. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร.ในฐานะกำกับดูแล ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พล.ต.ท.ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ตรวจความพร้อม ตํารวจสายงานจราจรในสังกัด กองบัญชาการตํารวจนครบาล และมอบแนวทางในการปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริหารงานจัดการจราจร ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. สั่งกําชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการจราจรปีใหม่ เพื่ออํานวยความสะดวกการจราจร ป้องกันอุบัติเหตุจราจรให้กับพี่น้องประชาชน สั่งระดมกําลังตํารวจจราจรในทุกส่วนอํานวยความสะดวกให้กับประชาชน เน้นเส้นทางเข้า – ออก กรุงเทพมหานคร, สถานีขนส่ง, สถานีรถไฟ และสนามบิน

รวมถึงตลอดจนสถานที่ ที่มีการจัดงาน เคาท์ดาวน์ และสวดมนต์ข้ามปี โดยให้เตรียมเส้นทางเลี่ยง และเส้นทางสํารอง ตลอดจนการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนรับทราบ ในการวางแผนการเดินทาง

โดยการรณรงค์ขอความร่วมมือจากประชาชนในทุกภาคส่วน ให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร โดยเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกัน และลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ จัดให้มีจุดบริการประชาชน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือประชาชน กรณีมีเหตุฉุกเฉิน เช่น รถยก, รถกู้ภัย, รถฉุกเฉินทางการแพทย์ เป็นต้น

รวมถึงให้จัดตั้งจุดตรวจ เพื่อกวดขันวินัยจราจร, จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์, จุดตรวจป้องกันการแข่งรถในทาง เพอื่ป้องกันอุบัติเหตุให้กับประชาชนโดยเน้นพื้นที่จุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

ทั้งนี้ กองบัญชาการตํารวจนครบาล ได้เตรียมความพร้อมการปฏิบัติในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยจัด กําลังข้าราชการตํารวจจราจร จํานวน 3,000 นายเศษ ไว้คอยอํานวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณเส้นทางเข้า – ออก กรุงเทพมหานคร, จุดจัดงานเคาท์ดาวน์, จุดสวดมนต์ข้ามปี, สถานีขนส่ง, สนามบิน และจุดเชื่อมต่อเส้นทางหลักให้กับพี่น้อง ประชาชน

จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบ และขอให้เตรียมความพร้อมวางแผน ในการเดินทาง เพื่อจะได้กลับไปฉลองปีใหม่อย่าง ปลอดภัย หากต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) หมายเลข โทรศัพท์ 1197 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทางแอพพลิเคชั่น M – Help Me และ ทางเว็บไซต์ WWW.TRAFFICPOLICE.GO.TH