พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธาน “เปิดตัวเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thailand Responsible Business Network: TRBN) และงานสัมมนา “ถึงเวลา เติบโต ร่วมกัน”  โดยมี ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้กล่าวถึงวัตถุประสงค์และที่มาของเครือข่ายฯ พร้อมด้วย นายวรวิทย์ จำปีรัตน์ ประธานกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และผู้บริหาร โดยงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแถลงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และรูปแบบความร่วมมือของ “เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (TRBN)” และจุดประกาย “ถึงเวลา เติบโต ร่วมกัน” กระตุ้นบริษัทจดทะเบียนไทยและบริษัทเอกชนทั่วไปทำธุรกิจอย่างรับผิดชอบ ร่วมขับเคลื่อนประเทศในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม สอดรับกระแสตื่นตัวทั่วโลกและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อเป็นแนวทางการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในระยะยาว                          เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ ห้องคริสตัล แกรนด์ บอลรูม โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล

ลำดับบุคคลในภาพ จากซ้าย

  1. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตร
  2. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ อุปนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  3. ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  4. นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายก
  5. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
  6. ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  7. นายวรวิทย์ จำปีรัตน์ ประธานกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  8. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  9. ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  10. นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย