วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงาน  พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 672/2562 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ระบุว่า ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีภารกิจสำคัญที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งในด้านความมั่นคง การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา รวมตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการในด้านต่างๆให้สามารถรองรับการขับเคลื่อนงานตามนโยบายที่สำคัญต่างๆ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (3) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่ชาติ พ.ศ.2547 จึงแต่งตั้ง พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล และ พล.ต.ต.ณัฐแก้ว เมตตามิตรพงศ์ เป็นที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ด้านกฎหมาย โดยให้มีหน้าที่ ดังนี้

1. ให้ข้อมูลและให้คำปรึกษาแก่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

2. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามข้อ 1.

3. ให้คำปรึกษาในด้านอื่นๆ ตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะได้มอบหมายเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นตันไป

สั่ง ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2562