ที่รัฐสภา การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ที่มีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศ รองประธานสนช.คนที่ 1 เป็นประธานที่ประชุม รายงานว่าที่ประชุมมีมติ ตั้งคณะกรรมาธิการ(กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และการตั้งกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. โดยที่ กมธ. ทั้ง 2 จะต้องร่วมต้องพิจารณาทบทวนร่างกฎหมายให้เสร็จภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อส่งให้ที่ประชุมสนช.พิจารณาลงมติต่อไป โดยร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ประชุมนัดแรกในวันที่ 19 ก.พ. เวลา 13.30 น. และร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว. ประชุมนัดแรกในวันที่ 19 ก.พ. เวลา 15.30 น.

สำหรับ ร่างพ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ที่ประชุมสนช.ได้ตั้งกมธ.ร่วม 11 คน ประกอบด้วย ตัวแทน สนช.5 คน ได้แก่ นายวิทยา ผิวผ่อง นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายชาญวิทย์ วสยางกูร นายสมชาย แสวงการ ตัวแทนกรธ. 5 คนได้แก่ นายภัทระ คำพิทักษ์ นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง นายนรชิต สิงหเสนี นายศุภชัย ยาวะประภาษ พล.อ.อัฏฐพร เจริญพานิช และตัวแทนกกต. 1 คน ได้แก่ นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกกต.

ส่วนร่างพ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว. ที่ประชุมสนช.ตั้งกมธ.ร่วม 11 คนประกอบด้วยตัวแทนสนช. 5 คน ได้แก่ นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ พล.อ.อู้ด เบื้องบน พล.ร.อ.ธราธร ขจิตสุวรรณ นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน นายสมชาย แสวงการ ตัวแทนกรธ. 5 คนได้แก่ นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ นายอัชพร จารุจินดา นายอุดม รัฐอมฤต นายปกรณ์ นิลประพันธ์ นายอภิชาต สุขัคคานนท์ และตัวแทนกกต. 1คนได้แก่ นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกกต.

กาตั้ง กมธ. ดังกล่าวเป็นไปตาม ตามมาตรา 267 วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญ หลังจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) และคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ส่งความเห็นแย้งร่างพ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับมาให้สนช.ตั้งกมธ.ร่วม เนื่องจากยังมีประเด็นที่ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ