พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2562ให้ธนาคารออมสิน โดย ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน นำไปทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพทุธศาสนา โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พ.อ.พิทยากูร โพธิ์สุวรรณ ผู้แทนกองพลทหารราบที่ 9 ผู้บริหารหน่วยงานพันธมิตรและพี่น้องประชาชนผู้ร่วมงาน ณ วัดไชยขุมพลชนะสงคราม อำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อเร็วๆนี้

ในการนี้ ธนาคารออมสินได้จัดให้มีการประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 โดยมี พระเทพปริยัติโสภณ เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งธนาคารออมสินได้ถวายจตุปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศลรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10 ล้านบาท และธนาคารได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “บวร” รอบรั้วออมสิน ด้วยการมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนอนุบาลวัดชัยชนะสงคราม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์วัดไชยชุมพลชนะสงคราม โรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญวัดไชยชุมพลชนะสงคราม โรงเรียนวิสุทธรังสี และมหาวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์พร้อมทางม้าลาย 3 มิติ ให้กับวัดไชยชุมพลชนะสงครามและโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามและโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม เพื่อส่งเสริมวินัยทางจราจรและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในโอกาสนี้ด้วย