นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราช เป็นประธานในพิธีวางเสาเอกอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชแห่งแรก ในโครงการจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และถวายเป็นพระราชกุศล โดยมี ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข คณะผู้บริหารธนาคารออมสินและประชาชนชาวอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ร่วมพิธี ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่ เมื่อเร็วๆนี้

สำหรับโครางการจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ซึ่งธนาคารออมสินให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้าง จำนวน 10 แห่ง เป็นเงิน 100 ล้านบาท โดยจะดำเนินการสร้างเป็นเวลา 3 ปี (2562 -2564) เพื่อสนับสนับสนุนการขยายบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้แก่ประชาชนในอำเภอห่างไกลในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ