สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สํารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศเกี่ยวกับความ วิตกคนไทย ณ วันนี้ จํานวนทั้งสิ้น 1,273 คน ระหว่างวันที่ 6-10 ก.พ. 2561 สรุปผล “10 อันดับ ความวิตกกังวล” ของ คนไทย ณ วันนี้ สรุปผลได้ดังนี้

อันดับ 1 ชีวิตความเป็นอยู่ ปากท้อง รายได้ ค่าครองชีพสูง ของกิน-ของใช้แพง 78.32% เพราะมีหนี้สิ้น เงินไม่พอใช้ รายได้ไม่พอกับรายจ่าย มีภาระมาก ความเป็นอยู่ลําบาก สังคมเหลือมลํ้า ฯลฯ วิธีแก้ ประหยัด กินใช้อย่างพอเพียง ทํางานหารายได้เพิ่ม กู้ยืม หมุนเงิน รัฐบาลช่วยเหลือ เร่งแก้ไขปัญหา ฯลฯ

อันดับ 2 เศรษฐกิจตกตํ่า การค้าการลงทุนไม่ดี 69.05% เพราะกระทบต่อทุกภาคส่วน มีคนตกงาน ต่างชาติไม่ลงทุน ทําให้ประเทศไม่ก้าวหน้า คนไม่มีกําลังซื้อ ฯลฯ วิธีแก้ รัฐกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน ธนาคารให้กู้ยืมดอกเบี้ย ตํ่า ยกเว้นภาษี เร่งจัดการเลือกตั้ง ฯลฯ

อันดับ 3 อุบัติเหตุบนท้องถนน การจราจร 66.46% เพราะเกิดเหตุบ่อยครั้ง มีความรุนแรงมากขึ้น คนใช้รถใช้ถนนมากขึ้น กฎหมายไม่รุนแรง ออกไปทํางานทุกวัน ฯลฯ วิธีแก้ ช่วยกันรณรงค์ กระตุ้นให้เกิดจิตสํานึก ปฏิบัติตามกฎจราจร เมาไม่ ขับ ขับรถอย่างมีสติ ไม่ประมาท ฯลฯ

อันดับ 4 การเมือง โดยเฉพาะการเลือกตั้งและความขัดแย้ง 63.45% เพราะยังมีความขัดแย้ง การทุจริตคอรัปชัน กระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ อยากให้มีการเลือกตัง ฯลฯ วิธีแก้ รัฐบาลดําเนินการตามโรดแมป จัดการเลือกตั้ง ปฏิรูปอย่างจริงจัง รับฟังความคิดเห็น ทุกฝ่ายร่วมมือกัน ฯลฯ

อันดับ 5 โรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพอนามัย 63.08% เพราะมีโรคประจําตัว กระทบต่อการทํางาน ค่ารักษาพยาบาลสูง กังวล ว่าไม่มีคนคอยดูแล ไม่อยากป่วย ฯลฯ วิธีแก้ ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ ดูแลสุขภาพ พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่เครียด กิน อาหารมีประโยชน์ ฯลฯ

อันดับ 6 หน้าที่การงาน งานที่ทํา ธุรกิจ ค้าขาย 61.67% เพราะ เศรษฐกิจไม่ดี อาจมีการเลิกจ้าง ลดค่าแรง มีลูกค้าน้อย ลง รายได้ลด ธุรกิจซบเซา ฯลฯ วิธีแก้ ช่วยเหลือตนเอง หาจุดเด่นเพื่อเพิ่มมูลค่า ขยันทํางานมากขึ้น หารายได้เสริม ลด รายจ่ายทีไม่จําเป็น ฯลฯ

 

Suandusit poll