เมื่อ วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม ห้องประชุมชัยจินดา ชั้น 20 อาคาร มหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ ผู้สื่อข่าวสื่อข่าวไทยแทบลอยด์รายงานว่า วันนี้ ชมรมพยาบาลสี่เหล่าจัดการประชุมวิชาการประจำปี เรื่องบทบาทของพยาบาลทหาร,ตำรวจ กับการจัดการภาวะภัยพิบัติ  (the roles of Thai Military and Police Nurses and Disaster management ) โดยมี พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ เป็นประธาน

พล.ต.ท.วิฑูรย์ เปิดเผยว่า ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ ชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2562 พร้อมมอบโล่ห์รางวัล “คนดีศรีพยาบาลสี่เหล่า ” ให้กับผู้ทำคุณงามความดี ผู้ที่ทำประโยชน์ให้กับสังคม แด่อดีตผู้บริหารและพยาบาลที่ทำคุณประโยชน์ แก่สถาบัน โดยมีรายนาม“คนดีศรีพยาบาลสี่เหล่า ” ดังนี้
กองทัพบก ฝ่ายวิชาการ พลตรีหญิง อัจฉรา อุไรเลิศ
ฝ่ายการพยาบาล พันเอกหญิง คุณหญิงอำนวยพร โพธิสอน

กองทัพเรือ
ฝ่ายวิชาการ มีพลเรือตรีหญิง ศรีศุภรณ์ รุธิรวัฒน์
ฝ่ายการพยาบาล พลเรือตรีหญิง บุญทวี จิตต์ชื่น

กองทัพอากาศ
ฝ่ายวิชาการ (วพอ.)มี พลอากาศตรีหญิง กรรณิการ์ นุตยะสกุล ฝ่ายการพยาบาล พลอากาศตรีหญิงจำเนียร วงษ์ปา

พยาบาล รพ.ตำรวจ
ฝ่ายวิชาการ นาง จิราพร เครือโสภณ ฝ่ายการพยาบาล (รพ.ตร.)พลตำรวจตรีหญิง ชุติมา พันธุ์โกศล