วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) และนายอรุณ บุญชม ผู้ชำนาญการด้านการเงินอิสลาม พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบเงินซะกาต ภายใต้ “โครงการซะกาตเพื่อส่งเสริมอาชีพผู้ยากจน ครั้งที่ 2 ปี 2562” เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพสำหรับผู้ยากจน จำนวน 10 ทุนๆ ละ 7,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,000 บาท โดยมี นายดิเรก วันแอเลาะ เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี นายปรีดา เชื้อผู้ดี ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีส่งมอบเงินซะกาต ซึ่งโครงการที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี และอิหม่ามประจำมัสยิดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเป็นผู้ทำการคัดเลือกผู้ยากจนที่เข้าเกณฑ์รับซะกาต และรับทุนซะกาตเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการบริหารจัดการซะกาต โดยธนาคารมีเป้าหมายที่จะให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ในการดำเนินการจ่ายซะกาตแทนผู้จ่ายซะกาตและเป็นประโยชน์กับผู้รับซะกาตตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม