ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ยกเลิกการล้มละลาย คดีหมายเลขแดงที่ ล. 147/2543 กองบังคับคดีล้มละลาย 2 ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2543 ว่าศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงศิริชัย ที่ 1 นายสุรชัย แซ่ลี้ หรือแสงกนกกุล ที่ 2 นางบุญยงค์ ใจจำนงค์ หรือใจจำนง ที่ 3 จำเลย เป็นบุคคลล้มละลาย นั้น จำเลยที่ 1 มีอาชีพค้าขาย ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่ 197/5 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

บัดนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งยกเลิกการล้มละลาย ห้างหุ้นส่วนจากัด แสงศิริชัย จำเลยที่ 1 ตามมาตรา 135 (4) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม ๒๕๖๒ แล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เยาวลักษณ์ เจนกิจรุ่งเรือง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์.

ราชกิจจานุเบกษา