สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง “ความเคลื่อนไหวทางการเมือง” กระแสข่าวความเคลื่อนไหวทางการเมืองไทยในช่วงนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจและติดตาม เป็นประเด็นร้อนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ต่าง ๆ นานา ทั้งจากกลุ่มนักวิชาการ นักการเมือง และกลุ่มคนทั่วไป เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตามข่าว “ความเคลื่อนไหวทางการเมือง” ในช่วงนี้ “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ได้สำารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,217 คน ระหว่างวันที่30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2561 สรุปผลได้ ดังนี้

“5 อันดับ” ข่าวความเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงนี้ ที่ประชาชนสนใจ

1 ประเด็นข่าว: เลื่อนเลือกตั้ง

เหตุผลที่สนใจ เพราะ: อยากรู้ว่าจะเลือกตั้งเมื่อใด เหตุผลที่แท้จริงในการเลื่อนเลือกตั้งของรัฐบาล มีผลต่อ
การพัฒนาประเทศ เศรษฐกิจ และชีวิตความเป็นอยู่ฯลฯ

ความสนใจ 84.63% ความวิตกกังวล > วิตกกังวล 59.81% ไม่วิตกกังวล 40.19%

2 ประเด็นข่าว: การโต้ตอบทางการเมืองของรัฐบาลกับนักการเมือง และกลุ่มเคลื่อนไหว

เหตุผลที่สนใจ เพราะ: อยากรู้ข้อเท็จจริง มีหลายประเด็นที่น่าติดตาม จะได้เห็นแนวคิด เหตุผล และท่าที
ของแต่ละฝ่ายที่ออกมาเคลื่อนไหว รัฐบาลจะออกมาแก้ปัญหาอย่างไร ฯลฯ

ความสนใจ 66.72% ความวิตกกังวล > วิตกกังวล 49.75% ไม่วิตกกังวล 50.25%

3 ประเด็นข่าว: กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

เหตุผลที่สนใจ เพราะ: เป็นกฎหมายสำคัญ แต่เป็นเรื่องที่เข้าใจยาก ควรมีความรู้ความเข้าใจไว้บ้าง มีผลต่อ
การเลือกตั้ง พรรคการเมือง และนักการเมือง ฯลฯ

ความสนใจ 54.07% ความวิตกกังวล > วิตกกังวล 55.02% ไม่วิตกกังวล 44.98%

4 ประเด็นข่าว: ความเคลื่อนไหวกลุ่มต้านรัฐบาล กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย

เหตุผลที่สนใจ เพราะ: การเคลื่อนไหวครั้งนี้จะบานปลายหรือไม่ จะมีใครหรือคนกลุ่มใดออกมาร่วมด้วยอีก
ใครอยู่เบื้องหลัง รัฐบาลจะดำเนินการอย่างไร ฯลฯ

ความสนใจ 53.41% ความวิตกกังวล > วิตกกังวล 55.38% ไม่วิตกกังวล 44.62%

5 ประเด็นข่าว: คดีทางการเมืองที่ค้างคา

เหตุผลที่สนใจ เพราะ: อยากให้ดำเนินคดีอย่างถูกต้อง เป็นธรรมกับทุกฝ่าย ผู้ที่ทำผิดจะได้รับการลงโทษ
อย่างไร เป็นคดีสำคัญที่หลายฝ่ายจับตามองรัฐบาล ฯลฯ

ความสนใจ 53.41% ความวิตกกังวล > วิตกกังวล 49.71% 57.69% ไม่วิตกกังวล 42.31%\

 

Suan Dusit Poll