ธนาคารออมสิน พร้อมเดินหน้าโครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ” ให้กู้ทั้งโครงการและผู้ซื้อรายย่อย ที่อยู่อาศัย 3 แบบ “บ้านแฝด บ้านแถว และอาคารชุดพักอาศัย” ราคา 350,000-700,000 บาท นำร่อง 5 จังหวัด มูลค่าโครงการรวม 1,564 ล้านบาท พร้อมให้ผู้มีรายได้น้อยกู้ คิดดอกเบี้ยคงที่ 2.75% ระยะเวลา 4 ปี จากนั้นคิด MRR ลบ 0.75-1.00%

วันนี้ (17 มิถุนายน 2562) ณ ห้องประชุมกรมธนารักษ์ ชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงสินเชื่อโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ ระหว่าง กรมธนารักษ์ ธนาคารออมสิน และ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองบนที่ราชพัสดุ โดยมี นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธี

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 ได้เห็นชอบให้ธนาคารออมสินดำเนินโครงการบ้านคนไทยประชารัฐเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองบนที่ราชพัสดุและเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองราคาไม่เกินหน่วยละ 700,000 บาท ในกรอบวงเงินโครงการรวม 4,000 ล้านบาท โดยธนาคารออมสินเป็นแหล่งทุนทั้งให้สินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย (Pre Finance) และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ซื้อรายย่อย (Post Finance) โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการสำหรับผู้ซื้อรายย่อย 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.ประชาชนที่อยู่ในทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2.ประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อคนต่อเดือน และ 3.ประชาชนทั่วไป

“ธนาคารมีความยินดีและมีความพร้อมในการสนับสนุนสินเชื่อโครงการนี้ ทั้งการให้สินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ซื้อรายย่อย ซึ่งธนาคารออมสินได้ประสานงานในการดำเนินโครงการกับกรมธนารักษ์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้น หลังจากที่รัฐบาลได้มีนโยบายในเรื่องนี้”ดร.ชาติชาย กล่าว

ธนาคารออมสิน

สำหรับรูปแบบที่อยู่อาศัยโครงการนั้นแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ บ้านแฝด บ้านแถว และอาคารชุดพักอาศัย กำหนดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร ราคาหน่วยละประมาณ 350,000-700,000 บาท โดยธนาคารอยู่ระหว่างพิจารณาสินเชื่อโครงการฯ ให้ผู้ประกอบการจำนวน 3 ราย ใน 5 พื้นที่ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่ เชียงราย และขอนแก่น ซึ่งก่อสร้างในรูปแบบอาคารพักอาศัย (ห้องชุด) และบ้านแฝดชั้นเดียว รวมมูลค่าโครงการประมาณ 1,564 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างประมาณ 2,302 ยูนิต โดยมีผู้สนใจ 4,953 ราย ได้จองสิทธิกับผู้ประกอบการรวม 2,210 ราย แบ่งเป็นกลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 512 ราย กลุ่มผู้มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อคนต่อเดือน จำนวน 1,674 ราย และกลุ่มประชาชนทั่วไป จำนวน 5 ราย

ขณะที่ สินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการ ธนาคารออมสินปล่อยกู้ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% เป็นเวลา 3 ปี ปีที่ 4 เป็นต้นไป เท่ากับ MLR -1 ต่อปี ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 5 ปี (ปัจจุบัน MLR ของธนาคารออมสิน =  6.50%) ส่วนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ซื้อรายย่อย กำหนดอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-4 คงที่ 2.75% ต่อปี ปีที่ 5 เป็นต้นไป กรณีรายย่อยคิดอัตราดอกเบี้ย MRR-0.75 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารออมสิน ปัจจุบัน = 7.00% ต่อปี) ส่วนกรณีสวัสดิการหักเงินเดือนคิดอัตราดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 30 ปี.