หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการธนาคาร ในฐานะประธานฝ่ายฆราวาส ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ นายโชคชัย นิลเจียรสกุล กรรมการธนาคาร และนายอภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดพิธีฉลองพระเปรียญธรรม 9 ประโยค ถวายมุทิตาสักการะ และร่วมแสดงความชื่นชมยินดีแด่พระภิกษุสามเณร ที่ได้พากเพียร ศึกษาจนสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ซึ่งในปีนี้มีพระภิกษุสามเณรสอบได้ทั้งสิ้น 40 รูป เป็นพระภิกษุ 35 รูป และสามเณร 5 รูป โดยมีพระพรหมโมลี กรรมการมหาเถระสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมทั้งได้ประทาน พัด ย่าม ไตรจีวร และกล่าวสัมโมทนียกถาแก่พระเปรียญธรรม 9 ประโยค ทั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพ นับเป็นภาคเอกชนรายแรกและรายเดียวที่ได้จัดพิธีฉลองพระเปรียญธรรม 9 ประโยค เป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 หรือต่อเนื่องเป็นปีที่ 46 รวมภิกษุสามเณรที่ได้รับการแสดงมุทิตาธรรมจากธนาคาร จำนวนทั้งสิ้น 1,620 รูป เป็นพระภิกษุ 1,367 รูป สามเณร 253 รูป ซึ่งล้วนดำรงมั่นในสมณเพศ เป็นบุคลากรที่สำคัญของคณะสงฆ์และของพระพุทธศาสนาตลอดมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นกิจกรรมที่ธนาคารได้มีส่วนอุปถัมภ์บำรุงการศึกษาของคณะสงฆ์ เพื่อธำรงรักษาศาสนวงศ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้วัฒนาสถาพรสืบไปตลอดกาลนาน.