เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดชุมพร เรื่อง ศาลมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งให้ นายจะเด็ด หรือจเด็จ ครูศากยวงศ์เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ ใจความว่า

ด้วย นางเกศณี ครูศากยวงศ์ ผู้ร้อง ยื่นคําร้องต่อศาลขอให้ศาลมีคําสั่งให้เพิกถอนคําสั่งให้นายจะเด็ด ครูศากยวงศ์ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ ศาลได้ไต่สวนพยานหลักฐานของผู้ร้องแล้วเห็นว่า ผู้ร้องเป็นภริยาชอบด้วยกฎหมายของ นายจะเด็ด นายจะเด็ดซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นจเด็จ ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดแตกในสมอง อัมพาตแขนขาซีกซ้าย ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ซึ่งศาลมีคําสั่งให้ นายจะเด็ด หรือจเด็จเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถและอยู่ในความพิทักษ์ของผู้ร้อง ตามคําสั่งศาลเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แต่ขณะนี้นายจะเด็ด หรือจเด็จ มีสภาพร่างกายเป็นปกติและสามารถจัดทําการงานได้ด้วยตนเอง

จึงมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งให้ นายจะเด็ด หรือจเด็จ ครูศากยวงศ์ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

อาทิตย์ สอนไทย

ผู้พิพากษา