เมื่อวันที่ 24 พ.ค.ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) มีรายงานว่า พล.ต.ต.สรไกร พูลเพิ่ม รอง ผบช.สกพ./ปรท.ผบช.สกพ.ได้มีหนังสือบันทึกข้อความ ที่ 0009.232/3595 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ เสนอถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผ่าน รอง ผบ.ตร.(บร.) มีใจความระบุว่า : ตามที่ ก.ตร.ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อ 19 เมษายน 62 มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับ รอง สว.ลงมา ถึง ผบ.หมู่ วาระประจำปี 2561 จากวันที่ 30 เมษายน ออกไปจนถึง 31 พ.ค.62 นั้น แต่เนื่องจากมีเหตุผลความจำเป็น ประกอบกับมีขั้นตอนและกระบวนการที่จะต้องประสานทำความตกลงกันระหว่างหน่วย ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับ รอง สว.ถึง ผบ.หมู่ วาระประจำปี 2561 เสร็จสิ้นได้ทันภายในเวลาที่กำหนด สกพ.พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในระดับดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรเสนอ ก.ตร.เพื่อขอความเห็นชอบให้ขยายเวลาออกไปจนถึง 30 มิ.ย.2562 การสั่งการดังกล่าวเป็นอำนาจ ผบ.ตร.จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา”หนังสือดังกล่าว ระบุ”

โดยมีรายงานว่า คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(ก.ตร.)จะะนัดประชุมเพื่อขอมติเห็นชอบวาระดังกล่าวนี้ ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้