ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญประชุมพิจารณาคุณสมบัติของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และส.ส.บัญชีรายชื่อ นานกว่า 3 ช.ม. โดยศาลมีมติเป็นเอกฉันท์รับคำร้องที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตาม รัฐธรรมนูญ มาตรา 82เนื่องจากนายธนาธรมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98 ( 3 )กรณีถือครองหุ้นบริษัทวี-ลัค มีเดีย จำกัด อยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ทำให้อาจขาดคุณสมบัติ ในการดำรงตำแหน่ง ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101(6 )ประกอบมาตรา 98( 3 ) ไว้พิจารณาวินิจฉัย ขณะเดียวกันก็มีมติเสียงข้างมาก8ต่อ 1 ให้นายธนาธร หยุดปฏิบัติหน้าที่สสไว้จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัย โดยศาลฯให้เหตุผลว่าคดีนี้กกต. ได้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่ง ให้นายธนาธรหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82วรรคสอง

และปรากฏข้อมูลจากเอกสารประกอบคำร้องว่า ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นทุกครั้งจะส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นระบุวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมมีหนังสือนำส่งนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครในเวลาใกล้ชิดกัน แตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นในคดีนี้ ตามเอกสารประกอบคำร้องไม่ปรากฏว่ามีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

จึงปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่านายธนาธรมีกรณีตามที่ถูกร้อง ประกอบกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายธนาธร อาจก่อให้เกิดปัญหาข้อกฎหมายและการคัดค้านโต้แย้งเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานสำคัญของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้และเมื่อศาลได้มีคำสั่งให้นายธนาธรหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้ว จึงไม่มีเหตุจำเป็นที่ศาลต้องกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราว ตามพ.รป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 71 ตามที่กกต.ร้องขอ

ทั้งนี้ ตามคำร้องของกกต. นายธนาธรถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทวี-ลัคมีเดีย จำกัด ซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ จำนวน 675,000 หุ้น เลขาหมายใบหุ้นตั้งแต่ 1350001-2025000

นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญยังมีมติไม่รับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีเสนอเรื่องให้ศาลพิจารณาตามมาตรา 231 (1) ว่า คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ฉบับลงวันที่ 8 ก.พ. 2562 มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 31 วรรคสอง และมาตรา 269 (1) (ข) และ (ค) หรือ ไม่ โดยศาลเห็นว่าคำสั่งคสช.ดังกล่าวเป็นเพียงคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการกลั่นกรอง เสนอรายชื่อ สมาชิกวุฒิสภาชุดแรกตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 269 เท่านั้น ไม่ใช่เป็นการออกกฎเกณฑ์ที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป จึงไม่ใช่เป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ตามความหมายของรัฐธรรมนูญ มาตรา 231 (1) ที่ศาลจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้

ทั้งนี้ ศาลได้ส่งสำเนาแจ้งมติไปยังกกต.ทราบ พร้อมทั้งนายธนาธร เพื่อให้แก้ข้อกล่าวหาภายใน15วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือ