ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ เป็นผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ อายุ 46 ปี เป็นผู้มีประสบการณ์การทางานในตาแหน่งสาคัญทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ กรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด กรรมการบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) กรรมการองค์การเภสัชกรรม กรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จากัด (มหาชน) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) รองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) และกรรมการบริษัท เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
ด้านคุณวุฒิการศึกษา นายทรงพล จบการศึกษาระดับปริญญาโท Master of Business Administration with Finance, Case Western Reserve University ประเทศสหรัฐอเมริกา และการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (B.S.) (Finance), University of Findlay ประเทศสหรัฐอเมริกา

“สถาบันคุ้มครองเงินฝาก คุ้มครองเพื่อคุณ”