บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTSG ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการลงทุนใน 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบริการ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมี ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยจะเสนอขายในระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2562 นี้ ซึ่งถือเป็น Green Bond ชุดแรกในประเทศไทยที่ออกภายใต้เกณฑ์การเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยภายในงานนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ของบริษัท ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ว่า BTSG มีวิสัยทัศน์และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและดำเนินกิจการของบริษัทเพื่อความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทเตรียมออกและเสนอขาย Green Bond ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งเป็นการเสนอขาย Green Bond ภายใต้เกณฑ์การเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยหุ้นกู้มีอายุ 2 ปี, 3 ปี, 5 ปี, 7 ปี และ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ และชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออก Green Bond ในครั้งนี้ ไปใช้ชำระคืนหนี้เดิมจากการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) และสายสีเหลือง (ลาดพร้าว-สำโรง) ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่จะส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนด้วยพลังงานไฟฟ้า ลดการใช้รถยนต์ และจะช่วยลดการปล่อยมลภาวะในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ BTSG ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว โดยหุ้นกู้จะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2562 นี้

นายประเสริฐ ดีจงกิจ SVP ผู้จัดการฝ่ายทุนธนกิจ สายวานิชธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ และนายธนิก ธราวิศิษฏ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ BTSG ในครั้งนี้ ถือเป็น Green Bond ชุดแรกในประเทศไทยที่ออกภายใต้เกณฑ์การเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล International Capital Market Association (ICMA)’s Green Bond Principles และ ASEAN Green Bond Principles รวมทั้ง Sustainalytics ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยอิสระชั้นนำด้าน ESG และ Corporate Governance ยังได้ประเมินและออก Second Party Opinion (SPO) ว่าหุ้นกู้เป็นไปตามมาตรฐานสากลดังกล่าว นอกจากนี้ Climate Bonds Initiative หรือ CBI ยังได้รับรองว่าหุ้นกู้เป็นไปตาม Climate Bond Standard ในเกณฑ์ Low Carbon Transport อีกด้วย อีกทั้งยังเป็นหุ้นกู้ชุดแรกที่เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ในประเทศได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านการลงทุนใน Green Bond ทั้งนี้ การออก Green Bond ของ BTSG ยังเป็นอีกก้าวที่สำคัญในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยสู่การระดมทุนซึ่งคำนึงถึงความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแนวคิดสากลซึ่งกำลังให้ความสำคัญด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม