มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดงานแถลงข่าวการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทย และการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคล ปี พ.ศ.2562 มีความสำคัญยิ่งต่อปวงชนชาวไทย ในการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน ทุกภาคส่วน ร่วมกันจัดกิจกรรมด้านต่างๆ อาทิ ด้านการสร้างถาวรวัตถุและสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ ด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม ด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ ด้านการส่งเสริมการศึกษา ด้านมหกรรมการแสดง การประกวด และนิทรรศการ ด้านการจัดทำเอกสาร วีดีทัศน์ และของที่ระลึก เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในฐานะหน่วยงานราชการ ที่มีความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยตรง คำว่าราชภัฏ โดยความหมายว่า “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” ตระหนักถึงความสำคัญยิ่ง ด้วยภารกิจหลักในการมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณภาพการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตบัณฑิตคุณภาพที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม มีสุขภาพอนามัยดี มีทักษะทางวิชาการ มีทักษะทางภาษาการสื่อสาร และเทคโนโลยี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งการสืบทอดมารยาทไทย ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติที่สืบทอดต่อกันมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเจริญทางด้านวัฒนธรรม เช่น​ การใช้คำพูด,การทักทาย,การสนทนา,การยืน,การเดิน,การนั่ง,การฟัง,การนอน,การส่งและรับสิ่งของ การใช้เครื่องมือสื่อสาร การรับประทานอาหาร การแสดงความเคารพ รวมทั้งการประพฤติปฏิบัติในพิธีการต่าง ๆ โดยปัจจุบันสังคมไทยและโลก มีความเปลี่ยนแปลงไปมาก เทคโนโลยี การสื่อสารที่รวดเร็ว ทำให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มองข้ามการปฏิบัติตนเรื่องมารยาทไทยที่ดีงาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยของเรา มีความโดดเด่นในด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะดนตรี และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริม สืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามด้านมารยาทไทย จึงกำหนดจัดการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งชิงแชมป์แห่งประเทศไทย และการประกวดมารยาทไทย ที่มีการอบรมเชิงปฏิบัติการมารยาทไทย โดยมีเครือข่ายจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ภายในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องมายาวนานถึง 7 ปี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ได้กล่าวสรุปว่า ในการนี้ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อศิลปวัฒนธรรมไทย สืบสานพระราชปณิธานด้านวัฒนธรรมของสมเด็จพระบรมชนกนาถ ส่งเสริมอัตลักษณ์และสร้างค่านิยมความเป็นไทยโดยร่วมอนุรักษ์เพลงลูกทุ่ง ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สามารถปฏิบัติตนตามมารยาทไทยและเผยแพร่แบบอย่างของวัฒนธรรมประจำชาติที่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นการสร้างประสบการณ์ และสร้างคุณค่าทางสังคมควบคู่ไปกับการเรียนการสอนเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะแสดงถึงศักยภาพของผู้เรียน และมหาวิทยาลัยคุณภาพที่ได้รับรางวัลอันดับหนึ่ง ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส สองปีต่อเนื่องจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) จึงได้กำหนดการจัดกิจกรรมสำคัญ จำนวน 3 กิจกรรม คือการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทย (ระดับมัธยมศึกษา) และการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ
– การสาธิตมารยาทไทย
– การแสดงขับร้องเพลงลูกทุ่ง
– การสาธิตการวาดภาพ
ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม ศกนี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา