สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เผยแพร่เอกสารชี้แจงผลการประชุมกกต.วันนี้ ว่า กกต.พิจารณาเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณส.ส.แบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคพึงมี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 91พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. มาตรา 128 แล้ว โดยมีกกต.ทั้ง 7 มีมติเอกฉันท์ ให้ส่งศาลรัฐ ธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า กกต.จะคำนวณหาจำนวนส.ส.แบบบัญชีรายชื่อตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. มาตรา 128 ซึ่งจะมีผลทำให้พรรคการเมืองที่มีจำนวนส.ส.ที่จะพึงมีได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ส.ส. 1 คน ได้รับการจัดสรรส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 1 คน ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 หรือไม่

ที่นี่ ต.พิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้งมีความเห็นแม้การคำนวณหาส.ส. แบบบัญชีรายชื่อตามมาตรา 91 วรรคสามของรัฐธรรมนูญ ประกอบพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส .ส.แล้วจะมีหลายพรรคการเมืองที่มีผลการคำนวณจำนวนส.ส.จะพึงมีได้เบื้องต้นต่ำกว่า1 คน สามารถได้รับการจัดสรรส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 1 คน และสามารถจัดสรรส.ส.แบบบัญชีรายชื่อได้ครบ150 คน ซึ่งสอดคล้องกับ ความของกรธ.ก็ตาม

แต่การคำนวณตามมาตรา 128(5)ดังกล่าวมีผลขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 91(2)(4) เนื่องจากมีผลทำให้พรรคการเมืองที่มีจำนวนส.ส.จะพึงมีได้ต่ำกว่า 1คน สามารถได้รับการจัดสรรให้มีส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ1 คน จึงอาจทำให้พรรคการเมืองบางพรรคมีจำนวนส.ส.เกินกว่าจำนวนส.ส.ที่จะพึงมีได้ ซึ่งต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญตาม91(4) แต่หากคำนวณหาจำนวนตามรัฐธรรมนูญมาตรา 91 จะไม่สามารถจัดสรรส.ส.แบบบัญชีรายชื่อได้ครบ150 คน อีกทั้งหากไม่นำจำนวนส.ส.ที่จะพึงได้ต่ำกว่า 1คน ไปคิดคำนวณต่อตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. มาตรา 128(5)ก็ไม่สามารถคิดคำนวณจัด สรรได้ครบ 150 คนเช่นกัน จึงไม่มีวิธีการใดที่จะนำมาคิดคำนวณให้มีจำนวนส.ส.ได้ 150คนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 83 ได้

กกต.จึงเห็นว่าเป็นปัญหาเรื่องของอำนาจหน้าที่จึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 210(1)(2) และพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 7 วรรคหนึ่ง(1) และ(2)ว่าเมื่อกกต.จะคำนวณหาจำนวนส.ส.แบบบัญชีรายชื่อตามวิธีการดังกล่าวแล้ว ไม่มีวิธีใดที่จะทำให้ได้ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อครบ 150 คน

ดังนั้น กกต.จะคำนวณตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 91วรรคสาม ประกอบมาตรา128 แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ซึ่งการคิดคำนวณดังกล่าวอาจทำให้พรรคการเมืองบางพรรคที่มีจำนวน ส.ส.ที่จะพึงมีได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยต่อส.ส. 1 คน กกต.จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ และการดำเนินการดังกล่าวชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามมาตรา 91หรือไม่

ด้านนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า ได้รับคำร้องจากกกต.แล้วเมื่อช่วงเย็นวันนี้(11 เม.ย)คาดว่าจะเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญหลังสงกรานต์