พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนสาธารณรัฐอินเดีย เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน – อินเดีย ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย และรับเชิญเป็นแขกเกียรติยศร่วมกับผู้นำอาเซียน ในงานวันสถาปนาสาธารณรัฐอินเดีย ครั้งที่ 69   ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2561  ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งพลเอกประยุทธ์จะเข้าพบหารือทวิภาคีกับนายนเรนทร  โมที   (Mr. Narendra Modi) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดีย ณ เรือนรับรองรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดีย (Hyderabad House) และเข้าร่วมประชุมอีกหลายรายการ อาทิ การประชุมสุดยอดอาเซียน – อินเดียในหัวข้อ “ความร่วมมือด้านทะเลและความมั่นคง”  (Maritime  Cooperation and Security)  ร่วมงานเปิดตัวตราไปรษณียกรที่ระลึก (Commemorative Stamps) ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน – อินเดีย การประชุมเต็มคณะ (Plenary) ของการประชุมสุดยอดอาเซียน – อินเดีย ในหัวข้อ “ค่านิยมร่วมและเป้าหมายเดียวกันของอินเดีย-อาเซียน”  (India-ASEAN Shared Values, Common Destiny)  นายกรัฐมนตรีและภริยาร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดียเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำประเทศที่เข้าร่วมการประชุมฯ ร่วมงานพาเหรดในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐอินเดีย ครั้งที่ 69 ที่เข้าร่วมการประชุมฯ
โดยในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ มีผู้บริหารระดับสูงในคณะรัฐมนตรีเดินทางด้วย ได้แก่ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ   นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  โดยที่ นายกรัฐมนตรีจะเดินทางออกจากท่าอากาศยานกองทัพอากาศปาลาม (อินเดีย)  เวลา 20.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร 2  (กองบิน 6) กองทัพอากาศ กรุงเทพฯ ในวันที่ 26 ม.ค.