มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย (พีเน็ต – PNET) เผยแพร่บทความ “ลงคะแนน อย่างไร เสรี มีความหมาย ตรงกับใจ” สืบเนื่องจากวันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค. 2562 เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต จึงขอให้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อม ให้ทุกคะแนนที่มีค่าได้สะท้อนเจตจำนงของเจ้าของอำนาจอธิปไตย ให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยเสรี ปราศจากอิทธิพลครอบงำใดๆ ได้เป็นไปตามที่ใจปรารถนา จึงขอชี้ประเด็นที่พึงให้ความสำคัญ ดังนี้

1.พิจารณานโยบายของพรรคการเมืองที่นำเสนอในเวที และสื่อต่างๆ แล้วเลือกพรรคการเมืองที่มีนโยบายถูกใจ และที่สามารถช่วยแก้ปัญหาให้ได้จริง หาดูข้อมูลย้อนหลังได้ตามเว็บไซต์ต่าง ๆ 2.ตรวจสอบสิทธิ์ของท่านตามเอกสารแจ้งเจ้าบ้าน หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ลำดับที่ เขตเลือกตั้ง และสถานที่ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. โดยใช้เลขบัตรประจำตัว 13 หลัก ที่เว็บไซต์ https://www.bora.dopa.go.th/Election/Elecenter/outvote/enq/

3.เตรียมบัตรประชาชน หรือบัตรที่ติดรูปถ่ายและทางราชการเป็นผู้ออกให้ ไปแสดงตนที่เลือกตั้งกลาง ตามสถานที่ที่เลือกไว้ตอนลงทะเบียน ตรวจสอบชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง หน้าที่เลือกตั้งกลาง 4.พิจารณาดูผู้สมัครและพรรคการเมือง ตามที่ติดประกาศหน้าที่เลือกตั้งกลาง และจดจำหมายเลขที่จะเลือก ทั้งนี้ ต้องตระหนักอย่างยิ่งว่า การลงคะแนนเลือก จะกากบาท (X) ได้เพียง 1 ช่อง โดยที่คะแนน 1 คะแนนที่เลือก จะเป็นการสะท้อนความตั้งใจของผู้เลือก ที่จะเลือกทั้ง ผู้สมัคร พรรคการเมือง และบุคคลที่พรรคการเมืองเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรี และหาก “ไม่มีผู้สมัครที่รัก พรรคที่ชอบ นายกที่ถูกใจ” ให้ทำเครื่องหมาย X ใน “ช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” ที่มุมด้านขวาล่างของบัตรเลือกตั้ง

5.เป็นพลเมืองอาสาสังเกตการลงคะแนน การรวบรวมบัตร การขนหีบเลือกตั้ง ไปสถานที่ทำการไปรษณีย์ หลักสี่ เพื่อทำการแยกบัตรตามเขต ขนส่งบัตรที่แยกไปเก็บไว้ตามเขตต่างๆ และสังเกตว่ามีระบบการรักษาความปลอดภัย ที่เข้มงวดชัดเจน พบเห็นกรณีต่อไปนี้ ที่น่าจะเข้าข่ายเป็นการทุจริตเลือกตั้ง ให้รีบแจ้งพีเน็ตและสายด่วน กกต. 1444

6.พบเห็นมี การขนคนจำนวนมาก มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง7.พบเห็นหัวคะแนนหรือผู้ชี้นำ ให้ลงคะแนนเลือกพรรคใดพรรคหนึ่ง หน้าที่เลือกตั้งกลาง 8.พบเห็นคนหน้าเดิม เวียนเข้าหน่วยเลือกตั้งใช้สิทธิ์ซ้ำแล้วซ้ำอีก